Activitats Extractives

Legislació estatal

Ley 6/2010, de 24 de   marzo, de modificación del texto refundido de la Ley de Evaluación de   Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

REAL  DECRETO LEGISLATIVO 1/2008, de 11 de enero, por el cual se aprueba el   Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

LEY   26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental.

REAL   DECRETO 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el reglamento   general para el régimen de la minería.

LEY   22/1973, de 21 de julio, de Minas.

Legislació de Catalunya d’activitats extractives

DECRET   202/1994, de 14 de juny, pel qual s’estableixen criteris per a la   determinació de les fiances relatives als programes de restauració;   d’activitats extractives.

DECRET   LEGISLATIU 14/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 12/1981,   de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes addicionals de protecció   dels espais d’especial interès natural afectats per activitats extractives.

ORDRE   de 6 de juny de 1988, de desplegament parcial del Decret 343/1983, de 15   de juliol, sobre normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les   activitats extractives.

DECRET   343/1983, de 15 de juliol, sobre les normes de protecció del medi   ambient d’aplicació a les activitats extractives. (Correcció d’errades en el   DOGC núm. 381, p. 2984, de 16.11.1983).

LLEI   12/1981,  de 24 de desembre, per la qual s’estableixen normes   addicionals de protecció dels espais d’especial interès natural afectats per   activitats extractives.

Legislació de Catalunya d’activitats amb incidència  ambiental

LLEI   20/2009, de 4 de desembre, de   prevenció i control ambiental de les activitats.

DECRET   50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol,   reguladora del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei   3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de   les dejeccions ramaderes.

LLEI   4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les   activitats d’incidència ambiental al que estableix la Llei 3/1998, de 27 de   febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

DECRET   143/2003, de 10 d juny, de modificació del Decret 136/1999, de 18 de   maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei   3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’administració   ambiental, i se n’adapten els annexos.

DECRET   136/1999, de 18 de maig, de reglament de desplegament de la Llei 3/1998,   de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració ambiental.

LLEI   3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l’Administració   ambiental.

DECRET   114/1988, de 7 d’abril, d’avaluació d’impacte ambiental.

 

Gestió dels residus d’indústries extractives

Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras

Real   Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de   las industrias extractivas y protección y rehabilitación del espacio afectado   por actividades mineras.

Directiva   2006/21/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de març de   2006, sobre la gestió dels residus d’indústries extractives i per la que es   modifica la Directiva 2004/35/CE.