Aprofitaments Forestals

FORESTS

Legislació bàsica en matèria forestal

ACORD GOV/71/2013, de 28 de maig,pel qual s’aprova la modificació dels Estatuts de l’empresa Forestal Catalana, SA

ORDRE AAM/79/2013, de 6 de maig, sobre el règim d’obtenció de la qualificació d’orientació energètica dels aprofitaments forestals en l’àmbit de Catalunya i d’establiment de la garantia de traçabilitat

ACORD GOV/129/2012, de 18 de desembre, pel qual s’autoritza la modificació dels estatuts del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, i se n’aprova el text

RESOLUCIÓ AAM/1302/2011, de 6 de maig, per la qual es dóna publicitat a les instruccions per a la redacció d’instruments d’ordenació forestal corresponents a finques de titularitat privada.

LLEI 5/2006, de 10 de maig, del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya. relatiu als drets reals (només Títol IV).

LLEI 10/2006, de 28 d’abril, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

ORDRE MAH/262/2005, de 30 de maig, per la qual s’estableixen els paràmetres per determinar la quantia de la quota de la taxa per l’ocupació de fins a trenta anys de terrenys forestals propietat de la Generalitat de Catalunya adscrits al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

ORDRE MAB/394/2003, de 18 de setembre, per la qual es regula el contingut, l’aprovació, la revisió i el seguiment dels plans tècnics de gestió i millora forestal i dels plans simples de gestió forestal (modificada per l’ordre MAH/126/2007).

Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

LLEI 43/2003, de 21 de novembre, de forests.

LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives. (mesures relatives al centre de la Propietat Forestal)

DECRET LEGISLATIU 1/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya..

LLEI 7/1999, de 30 de juliol, del Centre de la Propietat Forestal.

ORDRE de 10 de juny de 1997, per la qual s’estableix el període mitjà de producció de les principals espècies forestals de Catalunya.

DECRET LEGISLATIU 10/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequa la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya.

ORDRE de 26 de novembre de 1993, per la qual es determinen els continguts del Catàleg de forests d’utilitat pública de Catalunya i s’estableixen els tràmits per a la seva actualització.

DECRET 35/1990, de 23 de gener, pel qual es fixa la unitat mínima forestal.

DECRET 357/1989, de 19 de desembre, pel qual s’estableix el funcionament del fons forestal de Catalunya.

LLEI 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 1057, pàg. 3819, de 19.10.1988).

LLEI 55/1980, d’11 de novembre, de forests veïnals de mancomú.

REGLAMENTO DE MONTES: Decreto 485/1962, de 22 de febrero de 1962.

LEY de 16 de diciembre de 1954, de expropiación forzosa (només allò relatiu a ocupacions).

SUREDES

ORDRE d’11 de maig de 1988, sobre la regulació de l’obtenció del suro i del pelagrí i de la millora de les suredes.

MOLSA

NOTA TÈCNICA del Subdirector General de Boscos referent a la tramitació de l’extracció de molsa.

VERD NADALENC

Ordre de 2 de juliol de 1990, per la qual es regulen la presentació i les modalitats de comercialització dels arbres de Nadal.

ORDRE de 30 d’octubre de 1985, per la qual es regula la venda del verd nadalenc. NO VIGENT.

DECRET 316/2011, de 12 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

PINYES

ORDRE de 5 de juliol de 1995, de modificació de l’Ordre de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea).

ORDRE de 18 de juliol de 1991, per la qual s’ordena el sector de la recollida i comercialització de pinya del pi pinyer (Pinus pinea).

TÒFONES

ORDRE MAH/328/2005, de 13 de juliol, per la qual es modifica l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.

ORDRE de 9 d’agost de 1994, per la qual es modifica l’Ordre de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.

ORDRE de 15 de juliol de 1991, de regulació del sector tofoner.

AUTORITZACIONS

ORDRE TRI/215/2006, de 10 d’abril, d’eliminació de l’obligatorietat d’obtenir el Document de Qualificació Empresarial (DQE) per a determinades activitats industrials.

DECRET 175/1996, de 4 de juny, pel qual es regula el desarrelament d’arbres i d’arbustos.

ORDRE de 20 de juliol de 1994, per la qual s’estableixen normes per a l’autorització de l’extracció d’arbres morts per incendis forestals

ORDRE de 16 de juliol de 1991, per la qual es regulen els aprofitaments forestals per a ús domèstic.

ORDRE de 14 de maig de 1991, per la qual es modifica la 9 de gener de 1985, que regula l’atorgament del Document de Qualificació Empresarial (modificada per l’Ordre 8 de juny 1998).

PLAGUES I MALALTIES

ORDRE AAM/346/2012, de 22 d’octubre, per la qual es declara obligatori i d’utilitat pública el tractament aeri per al control de la processionària del pi (Thaumetopoea pityocampa Schiff)

APICULTURA

REIAL DECRET 608/2006, de 19 de maig, pel qual s’estableix i es regula un programa nacional de lluita i control de les malalties de les abelles de la mel.

REIAL DECRET 448/2005, de 22 d’abril, pel qual es modifiquen el Reial decret 519/1999, de 26 de març, pel qual es regula el règim d’ajudes a l’apicultura en el marc dels programes nacionals anuals, i el Reial decret 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles.

Decret 110/2003, de 15 d’abril, per la qual es declara espècie d’interès especial l’abella de mel a Catalunya.

REIAL DECRET 209/2002, de 22 de febrer, pel qual s’estableixen normes d’ordenació de les explotacions apícoles. (ESTATAL)

ORDRE d’11 d’abril de 2001, per la qual es regula l’assentament d’abellars en determinats municipis de les comarques del Baix Ebre i el Montsià.

DECRET 377/1986, de 18 de desembre, pel qual es modifica la normativa sobre l’activitat apícola establerta en els Decrets 221/1983 i 78/1986.

DECRET 221/1983, de 9 de juny, sobre regulació de l’activitat apícola.

ORDRE de 6 de febrer de 1985, per la qual es regula l’activitat apícola.

CAMINS RAMADERS

LEY 3/1995, de 23 de marzo, de vías pecuarias.

Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures financeres (només CAP. XIII: relatiu a les taxes per l’ocupació de camins ramaders)

SENYALITZACIONS

RESOLUCIÓ de 31 gener de 1986 per la qual es complementen les Resolucions de 25 de gener i de 28 de novembre de 1983, sobre normes per a la senyalització de terrenys sotmesos a règim especial de caça, pesca continental, terrenys amb tòfones, camins ramaders i espais naturals.

ACAMPADA I INSTAL·LACIONS JUVENILS

Decret 183/2010, de 23 de novembre, d’establiments d’allotjament turístic.

Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

ORDRE de 19 de desembre de 2000, de derogació de l’article 10.2 de l’Ordre d’11 de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

ORDRE d’11 de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

DECRET 55/1982, de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi. DEROGAT