Caça

LEGISLACIÓ BÀSICA

Legislació estatal

LLEI 42/2007, de 13 de desembre, de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

LEY 1/1970, de 4 de abril, de caza.

REAL DECRETO 506/1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de abril de 1970.

Resolució anual de vedes

RESOLUCIÓ AAM/669/2014, de 21 de març, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament
cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2014-2015 en tot el territori
de Catalunya.

RESOLUCIÓ AAM/531/2013, d’11 de març,
per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2013-2014 en tot el territori de Catalunya. (DOGC núm. 6337 – 18/03/2013

RESOLUCIÓ AAM/1530/2011, de 17 de juny, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2011-2012 en tot el territori de Catalunya

Resolució MAH/2584/2010, de 23 de juliol, per la qual es fixen les espècies objecte d’aprofitament cinegètic, els períodes hàbils de caça i les vedes especials per a la temporada 2010-2011 en tot el territori de Catalunya.

Directrius

RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2011, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se publican los Acuerdos de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente en materia de patrimonio natural y biodiversidad

Directrices técnicas para la adaptación de la extracción de fringílidos del medio natural al artículo 9 de la Directiva Aves 2009/147/CE

Directrices técnicas para la captura de especies cinegéticas predadoras

RESOLUCIÓ MAB/2308/2003, de 22 de juliol, per la qual s’aproven les directrius i les instruccions tècniques en matèria de caça.

Espècies cinegètiques

DECRET 56/2014, de 22 d’abril, relatiu a l’homologació de mètodes de captura en viu d’espècies cinegètiques depredadores i d’espècies exòtiques invasores depredadores i l’acreditació de les persones que en són usuàries

EDICTE de 25 de juliol de 2013, sobre subhasta de permisos de caça de cabra salvatge.

ORDRE de 17 de juny de 1999, per la qual s’estableixen les espècies ser objecte de caça a Catalunya.

ORDRE de 8 d’octubre de 1991, sobre barems de valoració de les espècies de la fauna autòctona de Catalunya, protegida i cinegètica.

REIAL DECRET 1118/1989, de 15 de setembre, pel qual es determinen les espècies objecte de caça i pesca comercialitzables i es dicten normes al respecte.

REIAL DECRET 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca i s’estableixen normes per a la seva protecció.

DANYS A L’AGRICULTURA

DECRET 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona.

FALCONERIA

ORDRE de 3 d’octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

OCELLS FRINGÍL·LIDS

Nota informativa sobre la documentació requerida per a l’activitat ocellaire

EDICTE de 13 de juny de 2012,pel qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la captura en viu, la cria en captivitat, la possessió i l’exhibició pública d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals relacionades amb el cant. (DOGC núm. 6152 – 19/06/2012)

DECRET LLEI 2/2011, de 15 de novembre,pel qual es modifica el Text refós de la Llei de protecció dels animals aprovat pel Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, i s’estableix un règim provisional de captura en viu i possessió d’ocells fringíl·lids per a la cria en captivitat, adreçada a l’activitat tradicional de cant durant l’any 2011.

ORDRE AAM/29/2011, d’11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals previst a l’Ordre de 21 de juliol de 1999. (DOGC núm. 5824 – 23/02/2011)

RESOLUCIÓ MAH/2327/2005, d’11 de juliol, per la qual s’actualitza el període hàbil per a la captura en viu d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals a Catalunya.

ORDRE de 21 de juliol de 1999, per la qual es regula la captura en viu, la tinença i l’exhibició pública d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals.

TERRENYS CINEGÈTICS i SENYALITZACIONS

Àrees de caça amb reglamentació especial

RESOLUCIÓ AAM/1284/2012, de 19 de juny,per la qual es declaren sotmesos al règim cinegètic de caça controlada els terrenys de la badia del Fangar, el Garxal i les platges de l’Illa de Buda, als termes municipals de Deltebre i Sant Jaume d’Enveja

RESOLUCIÓ AAM/2240/2011,de 20 de setembre, sobre la declaració dels terrenys sotmesos al règim cinegètic de caça controlada de Montserrat als termes municipals de Collbató, Marganell, el Bruc i Monistrol de Montserrat

DECRET 165/1998, de 8 de juliol, sobre àrees de caça amb reglamentació especial.

Declaracions de zones de règim cinegètic

ASSUMPTE: Interpretació dels conceptes «camí d’ús públic» i «tancament efecte»

RESOLUCIÓ de 19 de setembre de 1991, per la qual es prohibeix l’activitat cinegètica en parcel·les de terrenys cinegètics d’aprofitament comú de25 ha o menys, enclavades dins d’àrees de caça (DOGC 1499)

Reserves nacionals de caça

LLEI 8/2012, del 25 de juny, de modificació dels límits i la denominació de la Reserva Nacional de Caça de l’Alt Pallars – Aran.

ORDRE de 26 de setembre de 2000, per la qual s’aprova l’ampliació de la superfície de la Reserva nacional de caça del Cadí.

LLEI 17/1991, de 23 d’octubre, de creació de la Reserva nacional de caça del Boumort, a les comarques del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà.

LLEI 28/1985, de 27 de desembre, de modificació de la Reserva nacional de caça de la Cerdanya.

LEY 37/1966, de 31 de mayo, de creación de las reservas nacionales de caza.

Senyalitzacions

RESOLUCIÓ de 15 de febrer de 1990, per la qual es donen les normes complementàries per a la senyalització de les àrees de protecció de fauna salvatge.

RESOLUCIÓ de 31 de gener de 1986, per la qual es complementen les Resolucions de 25 de gener i de 28 de novembre de 1983, sobre normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial de caça, pesca continental, terrenys amb tòfones, camins ramaders i espais naturals.

RESOLUCIÓ de 25 de gener de 1983, en la qual es donen les normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim especial de caça i pesca continental.

RESOLUCIÓ de 28 de novembre de 1983, per la qual es complementa la Resolució de 25 de gener de 1983, D.O.G. n. 306 de 23 de febrer, amb normes per a la senyalització dels terrenys sotmesos a règim o reglamentació especial de caça i pesca continental i terrenys amb tòfones.

PLANS TÈCNICS DE GESTIÓ CINEGÈTICA

ORDRE MAH/226/2004, de 16 de juny, de modificació de l’Ordre de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

ORDRE de 21 d’abril de 1999, per la qual es fixen les instruccions generals per a la redacció, l’aprovació i la revisió dels plans tècnics de gestió cinegètica.

CONSELL DE CAÇA DE CATALUNYA

DECRET 112/2003, d’1 d’abril, de modificació de la composició del Consell de Caça de Catalunya i dels consells territorials de caça. (Pàg. 8164)

DECRET 100/2002, de 19 de març, pel qual es creen els consells territorials de Caça i Pesca Continental de les Terres de l’Ebre. (Pàg. 5754)

DECRET 302/1995, de 7 de novembre, de modificació del Decret 108/1985, de creació del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

DECRET 35/1986, de 13 de febrer, sobre modificació del Decret 108/1985, de creació del Consell de Caça de Catalunya i dels Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

DECRET 108/1985, de 25 d’abril, pel qual es creen el Consell de Caça de Catalunya i els Consells Territorials de Caça de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona

CERTÀMENS DE CAÇA

DECRET 83/2012, de 17 de juliol, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

EXPLOTACIONS CINEGÈTIQUES I CONSUM CAÇA

Real Decreto 1338/2011, de 3 de octubre, por el que se establecen distintas medidas singulares de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios.

Real Decreto 640/2006, de 26 de mayo, por el que se regulan determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones comunitarias en materia de higiene, de la producción y comercialización de los productos alimenticios

 ORDRE de 7 de juny de 1995, de regulació de les explotacions ramaderes que allotgin espècies cinegètiques.

ARMAMENT

Armes, municions, assegurances…

ORDRE MAB/398/2003, de 30 de setembre, per la qual es regula l’aplicació a Catalunya del Reial decret 581/2001, d’1 de juny.

ORDRE de 2 d’octubre de 2001, per la qual es dicten normes d’aplicació a Catalunya del Reial decret 581/2001, d’1 de juny. (derogada)

REAL DECRETO 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo.

REAL DECRETO 63/1994, de 21 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del Seguro de Responsabilidad Civil del Cazador, de suscripción obligatoria.

REAL DECRETO 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas. Modificat pel:
REAL DECRETO 976/2011, de 8 de julio, por el que se modifica el Reglamento de Armas, aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero

– REAL DECRETO 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de armas.

RESOLUCIÓ de 31 d’octubre de 1989, per la qual es regula la utilització de determinats tipus d’armament i munició per a la pràctica de la caça a tot el territori de Catalunya.