Circulació motoritzada

Legislació  bàsica

LLEI 10/2011, del 29 de desembre, de simplificació i millorament de la regulació normativa.(MODIFICACIÓ DELS ARTS. 6 i 20 DE LA LLEI 9/1995)

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental (Pàg. 34423)

 DECRET 111/2003, d’1 d’abril, de modificació de la composició de les comissions consultives d’accés motoritzat al medi natural regulades pel Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. (Pàg. 8164)

 DECRET 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

LLEI 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural

 ORDRE de 20 d’octubre de 1997, per la qual s’aprova el pla de tancament de les pistes forestals del parc nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la zona perifèrica de protecció

 ORDRE de 9 de novembre de 1992, per la qual es prohibeix la circulació motoritzada per determinats camins de les reserves naturals del Delta del Llobregat

RESOLUCIÓ de 30 de juliol de 1992, per la qual es regula l’accés del trànsit rodat al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

Recursos

 RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO número 1269/1998, interpuesto por LLIGA PER A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO NATURAL (DEPANA) contra DECRETO 166/1998, de 8 de julio de regulación del acceso motorizado al medio natural

 

Legislació  de trànsit

 

 REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.

  • Modificacions:

Reial decret llei 12/1997, d’1 d’agost, pel qual s’afegeix un paràgraf tercer a l’article 67.1 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. BOE núm. 196, de 16-8-97.

Llei 59/1997, de 19 de desembre, per la qual s’afegeix un paràgraf tercer a l’article 67.1 del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març. BOE núm. 304, de 20-12-97.

Llei 5/1997, de 24 de març, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Llei 11/1999, de 21 d’abril, de modificació de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i altres mesures per al desenvolupament del Govern local, en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària i en matèria d’aigües. BOE núm. 96, de 22-4-99.

Llei 43/1999, de 25 de novembre, sobre l’adaptació de les normes de circulació a la pràctica del ciclisme. BOE núm. 238, de 26-11-99.

Llei 55/1999, de 29 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. BOE núm. 312, de 30-12-99.

Llei 19/2001, de 19 de desembre, de reforma del text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat per Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març.

Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social. BOE núm. 313, de 31-12-03; rectificació. BOE núm. 3, de 3-1-04.

Llei 17/2005, de 19 de juliol, per la qual es regula el permís i la llicència de conducció per punts i es modifica el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. BOE núm. 172, de 20-7-05.

Llei 18/2009, de 23 de novembre, per la qual es modifica el text articulat de la Llei de trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovada pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en matèria sancionadora. BOE núm. 283, de 24-11-09. Versió en català

Modificacions:

Llei 37/2010, per qual es crea l’Oficina Presupostària de les Corts Generals (BOE de 16.11.2010) Disposició Final Primera per al que es modifica la Disposició Transitòria Segona de la Llei 18/2009.

Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis. BOE núm. 126, de 26-05-12. (La disposició final segona d’aquesta norma modifica la disposició transitòria segona i la disposició final sisena de la llei 18/2009, de 23 de novembre.

Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei sobre lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

Reial Decret 303/2011, de 4 de març, per la qual es modifica el Reglament General de Circulació aprovat pel RD 1428/2003, de 21 de novembre, i el Text Articulat de la LSV aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies. BOE núm. 55, de 5-3-11.

Llei 17/2012, de 27 de desembre, de Pressupostos Generals de l´Estat per a l´any 2013. BOE núm. 312, de 28-12-12 (veure la disposició final tercera).

 

 REAL DECRETO 1428/2003,de 21 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo de 1990.

  • Modificacions:

Reial decret 965/2006,d’1 de setembre, pel qual es modifica el Reglament general de circulació, aprovat pel Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre. BOE núm. 212, de 5-9-06.

Reial Decret 303/2011, de 4 de març, per la qual es modifica el Reglament General de Circulació aprovat pel RD 1428/2003, de 21 de novembre, i el Text Articulat de la LSV aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març i es redueix el límit genèric de velocitat per a turismes i motocicletes en autopistes i autovies. BOE núm. 55, de 5-3-11.

 

 REAL DECRETO 818/2009,de 8 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores.

·         Modificacions:

 

Ordre INT/2323/2011, de 29 de juliol, per la qual es regula la formació per a l’accés progressiu al permís de conducció de la classe A.

Orden INT/1407/2012, de 25 de junio, por la que se modifica el anexo I del Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo.

Real Decreto 475/2013,de 21 de junio, por el que se modifica el Reglamento General de Conductores, aprobado por el Real Decreto 818/2009, de 8 de mayo, en materia de transporte de mercancías peligrosas.

 

 REAL DECRETO 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos.

  • Modificacions:

 

Ordre de 9 de desembre de 1999, sobre canvi de matrícula per motius de seguretat i sobre autoritzacions de circulació per a vehicles amb dispositius retroreflectants.

Reial decret 1965/1999, de 23 de desembre, pel qual es modifica el Reglament dels impostos especials.

Ordre de 15 de setembre de 2000, per la qual es modifica l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Reial decret 3485/2000, de 29 de desembre, sobre franquícies i exempcions en règim diplomàtic, consular i d’organismes internacionals i de modificació del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Ordre de 6 de juny de 2001, per la qual es determinen les condicions tècniques que han de complir les làmines de material plàstic destinades a ser adherides als vidres de les finestres laterals posteriors i als de la finestra posterior dels vehicles de motor en servei.

Ordre PRE/513/2002, de 5 de març de 2002, per la qual s’autoritza als quarters generals militars internacionals de l’OTAN establerts a Espanya la matriculació i expedició del permís de circulació dels seus vehicles oficials, i es modifica l’annex XVIII del Reglament general de vehicles.

Ordre INT/249/2004, de 5 de febrer, per la qual es regula la baixa definitiva dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil.

Ordre PRE/3298/2004, de 13 d’octubre, per la qual es modifica l’annex IX “Masses i dimensions” del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Ordre PRE/1355/2005, de 16 de maig, per la qual es modifica l’annex XIII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, per implantar el nou model del permís de circulació. BOE núm. 117, de 17-5-05.

Reial decret 711/2006, de 9 de juny, pel qual es modifiquen determinats reials decrets relatius a la inspecció tècnica de vehicles (ITV) i a l’homologació de vehicles, les seves parts i peces, i es modifica, així mateix, el Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre. BOE núm. 147, de 21-6-06.

Ordre PRE/43/2007, de 16 de gener, per la qual es modifica parcialment l’annex XI del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

Ordre PRE/438/2008, de 20 de febrer, per la qual es modifica l’annex XVIII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, per adaptar les contrasenyes de les matrícules dels vehicles adscrits a la Direcció General de la Policia i de la Guardia Civil, en l´àmbit del Cos Nacional de Policia. BOE núm. 47, de 23-2-08.

Ordre INT/624/2008, de 26 de febrer, per la qual es regula la baixa electrònica dels vehicles descontaminats al final de la seva vida útil. BOE núm. 60, de 10-3-08.

Ordre PRE/52/2010, de 21 de gener, per la qual es modifiquen els annexos II, IX, XI, XII i XVIII del Reglament general de vehicles, aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre.

RD 866/2010, de juliol, por el que se regula la tramitació de las reformes de vehicles. BOE núm. 170, de 2 de juliol.(Disposició final segona).

Ordre PRE/629/2011, de 22 de març, per la qual es modifiquen els annexos XI i XII del Reglament General de Vehicles, aprovat pel RD 2822/1998, de 23 de desembre.

 

 REAL DECRETO 320/1994, de 25 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento Sancionador en materia de Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. (BOE 21-04-1994)