El Departament d’Agricultura impulsa el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals

pla

08 nov El Departament d’Agricultura impulsa el Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals

S’elabora de manera participativa amb els sectors implicats i contribuirà a potenciar al màxim l’operativitat  i planificar el futur del Cos

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està elaborant un Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals (CAR) que determini i prioritzi  amb claredat tots els aspectes i les accions a tirar endavant  els pròxims anys. El CAR està regulat per la Llei 17/2003 i el Reglament 266/2007, però fins ara no disposava d’una estratègia de desenvolupament de tots els aspectes a desenvolupar recollits en aquestes lleis. Avui, a Vic, s’està duent a terme la segona sessió de treball per preparar precisament aquesta nova estratègia amb l’assistència de la directora general de Forests, Montse Barniol.
Aquest Pla valorarà en tot el seu conjunt les necessitats globals del CAR per tal d’establir una priorització i un calendari de les accions a desenvolupar per fer front a una prestació de servei públic professional i modernitzat. Tot això davant una societat cada vegada més informada i demandant de serveis que vetllin pel bon estat del medi ambient del país. La previsió és tenir el document a finals de 2016.
Durant la darrera dècada, des de la mateixa subdirecció dels Agents Rurals, els sindicats i també des de l’Associació Professional d’Agents Rurals de Catalunya (ASPARC) s’ha elaborat documentació pròpia d’anàlisi de la situació del CAR. Aquesta informació fa referència tant a l’evolució de recursos personals i materials (plantilla de personal, estat de les àrees bàsiques, disponibilitat de vehicles, equipaments, uniformitat…) com a  les necessitats de desplegament del cos (places de sotsinspector, comandaments, cos facultatiu, suport administratiu…). Tot això emmarcat en les funcions i prestació de servei cap a la població pel que fa a la preservació del medi ambient.
Aquesta informació és la base de partida, ara, per elaborar un Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals de manera participada i amb els agents implicats a primera línia. Es tracta de poder elaborar un document consensuat per tal de presentar a Govern i poder-lo portar a terme els propers anys. A més, el nou Pla analitzarà quines són els mancances actuals per poder plantejar solucions i planificar les millores necessàries.
 
El Cos d’Agents Rurals i les seves categories
 
Catalunya compta amb un cos d’agents rurals format per uns 500 agents que actuen a totes les comarques de Catalunya. És un cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient i de policia administrativa especial i policia judicial. Els agents rurals vetllen per la conservació de la natura i la protecció del medi ambient, i defensen el patrimoni natural i els recursos forestals, desenvolupant les funcions de vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió, la investigació, la informació i l’assessorament als ciutadans i divulgació i educació ambiental.
El CAR té reconegudes quatre categories dins la seva estructura i també quatre àrees d’especialització: la de prevenció i investigació d’incendis forestals; fauna protegida, de la caça i la pesca; d’espais naturals protegits i de la biodiversitat; i  de recursos forestals.
Des del Departament d’Agricultura es considera de vital necessitat desplegar les convocatòries de places de sotsinspector/a per poder cobrir segons la llei les places de comandament dels llocs de responsabilitat. Aquest és el primer  pas imprescindible previst en la proposta de pressupost de 2017.
Font: Sala de premsa Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.