Espais naturals protegits i de la biodiversitat

Àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat

Dins de l’àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat, el
Cos d’Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les
activitats relacionades amb l’ús professional, social, recreatiu, didàctic i de
qualsevol altra mena dels espais naturals protegits, i dels terrenys forestals.
b) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais
naturals protegits, en la prevenció de l’ús correcte dels recursos naturals i en el
compliment de les normes específiques de cada un.
c) La prevenció i la vigilància de la geomorfologia i del paisatge del medi
natural, i també de la normativa que els protegeix, en col·laboració amb els
òrgans o organismes competents en la matèria.
d) El control i la inspecció de les activitats extractives i mineres al medi natural,
i l’evolució i restauració.
e) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats, els treballs i les obres
de caràcter mediambiental al medi natural derivats de la normativa sobre
avaluacions d’impacte ambiental o subjectes a aquesta.
f) La protecció i la vigilància d’edificis, instal·lacions, terrenys, dependències
i mitjans materials adscrits al departament competent en matèria de medi
ambient situats en el medi natural, i també del patrimoni cultural existent al
medi natural, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la
matèria.
g) La vigilància, el control i la inspecció de les aigües continentals,
especialment de les captacions, el canvi de curs de rius i el manteniment de
cabdals, de les afectacions i actuacions sobre el domini públic hidràulic i de
les seves zones de policia i servitud, així com dels ecosistemes vinculats al
cicle hidrològic i les aigües costaneres associades, de les zones de protecció
costanera i el domini públic maritimoterrestre, en col·laboració amb els òrgans
o organismes competents en la matèria.
h) La vigilància i la inspecció de realització de cremes i abocaments de residus,
sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, en col·laboració
amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria
de qualitat i contaminació de les aigües continentals i marítimes en l’àmbit del
medi natural o amb influència sobre aquest medi, i la determinació de l’origen
d’abocaments, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la
matèria.
j) La vigilància, el control i la inspecció en matèria de qualitat ambiental, en
col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.

Dins de l’àmbit material dels espais naturals protegits i de la biodiversitat, el
Cos d’Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) La col·laboració en les activitats d’educació ambiental pel que fa a l’ús
professional, social, recreatiu i didàctic dels espais naturals de protecció
especial.

b) La presa de dades nivometeorològiques i de prevenció i cartografia d’allaus,
i també la vigilància i el control de les activitats esportives que n’impliquin risc,
en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la matèria.
c) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de les actuacions
urbanístiques quan afectin sòl no urbanitzable o espècies catalogades.
d) La col·laboració en la vigilància, el control i la inspecció de l’execució dels
plans territorials amb relació a la preservació dels valors naturals.
e) La col·laboració en les tasques de vigilància, control i inspecció de la
contaminació atmosfèrica, lumínica i de sorolls, en col·laboració amb els òrgans
o organismes competents en la matèria.
f) La vigilància i la inspecció de les instal·lacions de tractament i gestió de
residus en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la
matèria.

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. CORRECCIÓ D’ERRADA ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals (DOGC núm. 3926, pàg. 14208, de 16.7.2003). (Pàg. 6455)

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals