Espais protegits

NORMATIVA BÀSICA

Legislació d’àmbit europeu

DIRECTIVA 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres. VERSIÓ CONSOLIDADA.

Legislació d’àmbit estatal

REAL DECRETO 1274/2011, de 16-09-2011, por el que se aprueba el Plan estratégico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

REIAL DECRET 948/2009, de 5 de juny, pel qual es determinen la composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell Estatal per al Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

REAL DECRET 1424/2008, de 14 de agosto, por el que se determinan la composición y las funciones dela Comisión Estatal para el Patrimonio Natural yla Biodiversidad, se dictan las normas que regulan su funcionamiento y se establecen los comités especializados adscritos a la misma.

REAL DECRETO 12/2008, de 11 de enero, por el que se regulan la composición y el funcionamiento del Consejo dela Red de Parques Nacionales.

LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

LEY 5/2007, de 3 de abril, dela Red de Parques Nacionales.

LLEI 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d’accés a la informació, de participació pública i d’accés a la justícia en matèria de medi ambient.

REIAL DECRET 511/2000, de 14 d’abril, sobre ampliació de mitjans traspassats ala Generalitat de Catalunya pel Reial decret 1950/1980, de 31 de juliol, en matèria de conservació de la natura.

REIAL DECRET 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals de flora i la fauna silvestre.

REAL DECRETO 1803/1999, de 26 de noviembre, por el que se aprueba el plan director de la red de parques nacionales. (BOE, nº 297 de 13 de diciembre de 1999.

REAL DECRETO 1274/2011,de 16 de septiembre, por el que se aprueba el Plan estrategico del patrimonio natural y de la biodiversidad 2011-2017, en aplicación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

Legislació d’àmbit de Catalunya

DECRET 278/2007, de 18 de desembre, de modificació del Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural.

DECRET 255/2007, de 20 de novembre, de modificació del Decret 239/1986, de 4 d’agost, sobre el Consell de Protecció de la Natural.

LLEI 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, dela Llei 12/1985, d’espais naturals, dela Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi natural, i dela Llei 4/2004, relativa al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental (Pàg. 34423)

DECRET LEGISLATIU 11/1994, de 26 de juliol, pel qual s’adequala Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

DECRET 200/1992, de 25 de setembre, pel qual es distribueixen competències sobre els espais inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural.

DECRET 213/1997, de 30 de juliol, de modificació del DECRET 328/1992, de 14 de desembre, pel qual s’aprova el Pla d’espais d’interès natural

Decret 239/1986, de 4 d’agost, sobre el Consell de Protecció de la Natural.

LLEI 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

Senyalització d’espais naturals

RESOLUCIÓN de 31 gener 1986 de normas para señalización de terrenos sometidos a régimen especial de caza, pesca continental, terrenos con trufas, vías pecuarias y espacios naturales Complementa Resoluciones 25 enero 1983 y 28 noviembre.

Preus públics

ORDRE AAM/133/2013, de 10 de juny,per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.

ORDRE AAM/206/2012, de 29 de juny,per la qual s’aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial.

ZEC, ZEPA i LIC

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad conla Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

PARCS NACIONALS I NATURALS

Aiguamolls de l’Empordà

ACORD GOV/254/2010, de 23 de novembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, als termes municipals de l’Armentera, Castelló d’Empúries, l’Escala, Palau-saverdera, Pau, Pedret i Marzà, Peralada, Roses, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià i Ventalló.

Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals.

DECRET 136/1984, de 17 d’abril, de desplegament dela Llei 21/1983, de 28 d’octubre, de declaració de paratges naturals d’interès nacional i de reserves integrals zoològiques i botàniques dels aiguamolls de l’Empordà.

Llei 21/1983, de 28 d’octubre, de declaració de paratge naturals d’interès nacional de reserves integrals zoològiques i botàniques dels Aiguamolls de l’Empordà.

Aigüestortes i Estany de Sant Maurici

ORDRE MAH/160/2004, de 6 de maig, de modificació de l’Ordre de 20 d’octubre de 1997, per la qual s’aprova el Pla de tancament de pistes forestals del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la zona perifèrica de protecció. (Pàg. 9844)

DECRET 39/2003, de 4 de febrer, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. (Pàg. 3280)

DECRET 234/1996, de 5 de juliol, pel qual s’amplia el parc nacional d’Aigüestortes i estany de Sant Maurici.

Llei 7/1988, de 30 de març, de reclassificació del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.

Decreto de 21 de octubre de 1955, por el que se crea el Parque Nacional de Aguas Tortas y Lago de San Mauricio.

Alt Pirineu

DECRET 194/2003, d’1 d’agost, de declaració del Parc Natural de l’Alt Pirineu.

 Cadí Moixeró

DECRET 233/2004, de 16 de març, d’assignació de la gestió del Paratge Natural d’Interès Nacional del Massís del Pedraforca al Consell Directiu del Parc Natural del Cadí-Moixeró. (Pàg. 5403)

DECRET 183/1996, de 4 de juny, pel qual es modifica el Decret 114/1983, de 12 d’abril, de desplegament dela Llei 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a paratge natural d’interès nacional del massís del Pedraforca.

DECRET 298/1988, de 27 de juliol que modifica el Decret 353/1983, de 15 de juliol de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró. DOGC núm. 1062, de 31.10.1988

DECRET 353/1983, de 15 de juliol, de declaració del Parc Natural del Cadí-Moixeró.

DECRET 114/1983, de 12 d’abril, de desplegament dela Llei 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a paratge natural d’interès nacional del massís del Pedraforca. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 322, p. 908, de 22.4.1983 i en el DOGC núm. 334, p. 1415, de 3.6.1983).

LLEI 6/1982, de 6 de maig, sobre declaració com a Paratge Natural d’Interès Nacional del massís del Pedraforca (Berguedà).

Llei 37/1966, de 31 de maig, sobre declaració de reserves nacionals de caça.

Cap de Creus

RESOLUCIÓ MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus.

LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus

Delta de l’Ebre

DECRET 290/2001, de 6 de novembre, pel qual s’aprova la constitució del Consorci per ala Protecció Integral del Delta de l’Ebre i se n’aproven els estatuts. (Pàg. 17482)

DECRET 332/1986, de 23 d’octubre, sobre declaració del Parc Natural del Delta de l’Ebre i de les Reserves Naturals Parcials dela Punta dela Banya i de l’Illa de Sapinya

DECRET 269/1996, de 23 de juliol, pel qual s’aprova el canvi de nom i la modificació de la superfície dela Reserva de caça de l’Encanyissada, i s’amplien els límits del parc natural del delta de l’Ebre. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 2287, pàg. 12302, de 29.11.1996)

Delta de Llobregat

DECRET 275/1999, de 13 d’octubre, de modificació del Decret 226/1987, de 9 de juny, de declaració de les reserves naturals parcials del Delta del Llobregat dela Ricarda – Ca l’Arana i el Remolar – Filipines.

DECRET 226/1987, de 9 de juny, de declaració de les Reserves Naturals Parcials del Delta del Llobregat de la Ricarda-Ca l’Arana i el Remolar-Filipines.

Els Ports

DECRET 160/2001, de 12 de juny, de declaració del parc natural dels Ports i de la reserva natural parcial de les Fagedes dels Ports. (Pàg. 9336)

El Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral

Decret 222/2008, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes.Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la fauna i la flora del fons marí de les illes Medes. (DEROGADA)

L’Albera

Decret 101/1987, de 20 de febrer, de desplegament dela Llei 3/1986, mitjançant el qual es creen dues reserves naturals parcials.

Llei 3/1986, de 10 de març, que declara paratge natural d’interès nacional els terrenys del vessant sud del massís de l’Alberà.

Montseny

DECRET 229/1991, d’1 de juliol, de modificació del Decret 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el massís del Montseny

DECRET 105/1987, de 20 de febrer, pel qual es declara Parc Natural el massís del Montseny

Montserrat

LLEI 10/1989, de 10 de juliol, del Patronat dela Muntanya de Montserrat.

DECRET 59/1987, de 29 de gener, pel qual es declara Parc Naturalla Muntanya de Montserrat. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 813, p. 948, de 9.3.1987).

Pinya de la Rosa

LLEI 25/2003, de 4 de juliol, que declara paratge natural d’interès nacional la finca Pinya de Rosa, al terme municipal de Blanes. (Pàg. 14017)

Poblet

DECRET 279/1998, de 21 d’octubre, sobre desplegament de la Llei 22/1984, de 9 de novembre, que declara paratge natural d’interès nacional una part de la vall del monestir de Poblet, i de creació de les reserves naturals parcials del barranc del Titllar i del barranc de la Trinitat.

LLEI 22/1984, de 9 de novembre, que declara paratge natural d’interès nacional una part de la vall del monestir de Poblet.

Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac.

DECRET 106/1987, de 20 de febrer, pel qual es declaren Parc Natural el massís de Sant Llorenç de Munt i la serra de l’Obac.

Serra de Collserola

DECRET 146/2010, de 19 d’octubre, de declaració del Parc Natural de la Serra de Collserola i de les reserves naturals parcials de la Font Groga i de la Rierada-Can Balasc.

Serra de Montsant

DECRET 131/2002, de 30 d’abril, de declaració del parc natural de la serra del Montsant. (Pàg. 8645)

Zona volcànica de la Garrotxa.

Acord de Govern 161/2010, de 14 de setembre, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de la Zona Volcànica de la Garrotxa, DOGC 5735, 15/10/2010

DECRET 41/2008, de 26 de febrer, de modificació dels límits del Parc Natural dela Zona Volcànica dela Garrotxa, de declaració de reserves naturals parcials i de concreció topogràfica del Parc Natural i de les seves reserves naturals.

DECRET 58/2003, de 20 de febrer, de modificació del Decret 261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del parc natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. (Pàg. 4855)

DECRET 261/2001, de 25 de setembre, d’ampliació dels límits del parc natural dela Zona Volcànica dela Garrotxa. (Pàg. 15356)

DECRET 82/1994, de 22 de febrer, pel qual s’aprova el Pla especial de la zona volcànica de la Garrotxa.

DECRET 113/1983, de 12 d’abril, sobre desplegament dela Llei 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica dela Garrotxa. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 334, p. 1415, de 3.6.1983).

LLEI 2/1982, de 3 de març, de protecció de la zona volcànica de la Garrotxa.

Modificacions del Decret 328/1992

DECRET 329/2004, de 6 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa als límits de l’espai del Pla d’espais d’interès natural al cap de Santes Creus. (Pàg. 13003)

DECRET 23/2003, de 21 de gener, pel qual s’inclou l’espai Castell-Cap Roig en el Pla d’espais d’interès natural, aprovat pel Decret 328/1992, de 14 de desembre, i es modifiquen els límits de l’espai Muntanyes de Begur. (Pàg. 1637)

DECRET 171/2002, d’11 de juny, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa als límits de l’espai Cingles de Bertí del Pla d’espais d’interès natural. (Pàg. 11450)

DECRET 226/2001, de 24 de juliol, pel qual es modifica el Decret 328/1992, de 14 de desembre, pel que fa als límits de l’espai del Pla d’espais d’interès natural a la serra de Castelltallat. (Pàg. 12940)

JURISPRUDÈNCIA

SENTENCIA TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO, SECCIÓN 5ª) DE 23 ABRIL 1996 contencioso-administrativo contra la denegación presunta de recurso de alzada deducido contra Acuerdo dela Comisión Provincial de Urbanismo de Girona de 14-3-1986, que otorgó la aprobación definitiva al Plan General de Ordenación Urbana de Pals (Girona), fue estimado por Sentencia dela Sección Tercera dela Sala correspondiente del TSJ de Cataluña de 1-2-1990, que declaró nulo el referido planeamiento en cuanto clasificó como Unidad Urbanística de Suelo Urbanizable no programado el Sector de «Los Aiguamolls de Pals», debiendo ser clasificada dicha zona como suelo no urbanizable de especial protección. Interpuesto recurso de apelación, el TS lo estima y aceptando los fundamentos de derecho de la sentencia apelable, que se transcriben a continuación, la confirma.

ÚS RECREATIU DEL MEDI NATURAL

Decret 56/2003, de 20 de febrer, pel qual es regulen les activitats fisicoesportives en el medi natural.

ORDRE de 19 de desembre de 2000, de derogació de l’article 10.2 de l’Ordre d’11 de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

ORDRE d’11 de juliol de 1986, per la qual s’estableixen els requisits per a la instal·lació i el funcionament dels càmpings.

DECRET 55/1982, de 4 de febrer, sobre ordenació de la pràctica del càmping i dels establiments dedicats a aquest fi.

PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE

Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC núm. 4407 de 16/06/05)

Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupala Llei 8/2005 (DOGC núm. 4723 de 21/9/06)

PROTECCIÓ DEL LITORAL

Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral

Decret 222/2008, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes.

RESOLUCIÓ MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus.

LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus

ORDEN de 21 de diciembre de 1999 por la que se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente al término municipal de El Vendrell (Tarragona).

Resolució de 29 de juliol de 1996 per la qual s’habiliten les zones de bany a la zona vedada de cap Negre al Pa de Pessic, al litoral del municipi de Begur.

Ordre del 3 de març de 1993 per la qual es prohibeix la pesca i l’extracció de recursos marins vius i s’estableixen normes de compliment obligat a la zona vedada del Cap Negre al Pa de Pessic, contingut al litoral del municipi de Begur.

Ordre de 31 de juliol de 1991, per a la regulació d’herbassera de fanerògames marines.Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la fauna i la flora del fons marí de les illes Medes. (DEROGADA)

PATRIMONI CULTURAL

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protección del patrimoni arqueològic i paleontològic.

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.