Estatuts

ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’AGENTS RURALS DE CATALUNYA (ASPARC)

 TÍTOL I

DISPOSICIONS GENERALS

Denominació, normativa aplicable, àmbit territorial i funcional, durada, domicili i finalitats.

Article I. DENOMINACIÓ I NORMATIVA APLICABLE

A l’empara de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost de llibertat sindical, es constitueix l’associació sindical denominada ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL DELS AGENTS RURALS DE CATALUNYA, subjecta a les disposicions que s’estableixen en aquests estatuts, dotada de la capacitat jurídica  i de la capacitat d’obrar necessària per a la realització dels seus fins

 El contingut d’aquests estatuts obliga tots els afiliats de l’esmentada associació.

 Article 2. AMBIT TERRITORIAL I FUNCIONAL

 L’associació és una organització d’àmbit de Catalunya , sense ànim de lucre , i que respon als principis democràtics en la seva organització i el seu funcionament, garantint l’autonomia de les persones físiques que la constitueixin, sense perjudici del caràcter vinculant que tenen els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació en les matèries que afectin aquesta i afectin l’interès comú dels seus afiliats.

 L’associació integrarà exclusivament els membres del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

 Article 3. DURADA.

 L’associació es constitueix per temps indefinit, i la seva dissolució es portarà a terme de conformitat amb les lleis vigents i els preceptes continguts en aquests estatuts.

 Article 4. DOMICILI.

L’associació estableix el seu domicili social al C/ Solsonès nau 12 de Tàrrega sense perjudici que els seus òrgans de govern puguin acordar en qualsevol moment el canvi de domicili, i també establir-ne les delegacions i les representacions que consideri més adients per a la consecució dels seus fins, supòsit en el qual, es procedirà a comunicar l’esmentat canvi de domicili a la corresponent oficina pública de registre d’estatuts.

 Article 5. FINALITATS.

Constitueixen els fins de l’associació:

 a)       Representar tots els seus associats, en la defensa i la promoció dels seus interessos professionals, laborals, econòmics, socials i culturals, tant individuals com col·lectius.

 b)       Fomentar la solidaritat dels  associats promocionant i creant serveis comuns de naturalesa assistencial.

 c)       Programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus associats.

 d)       Mantenir el contacte necessari, tracte amb altres organitzacions afins, de qualsevol àmbit territorial , amb el fi de prestar-se mútua col·laboració i també intercanviar experiències, en matèria professional, sindical o qualsevol altra que redundi en benefici  de l’associació i dels seus associats.

 e)       Exercir prèvia autorització de l’assemblea general l’activitat sindical, caracteritzada per l’existència d’altre part lligada al titular del dret per una relació de servei i front a la què s’exercita, essent la seva expressió una sèrie de drets com els de vaga , de reunió, de negociació col·lectiva , d’adopció de mesures de conflictes col·lectius i individuals, i a la presentació de candidatures per a l’elecció de comitès d’empresa i delegats de personal ( o dels corresponents òrgans de les Administracions públiques), en els termes previstos en les normes corresponents.

 Assessorament a la Subdirecció General dels Agents Rurals i a l’Inspector en Cap del CAR en relació amb propostes de formació, imatge, funcionament i futur del CAR.

 f)        Promoure i fomentar l’interès i el respecte de la ciutadania cap al medi ambient i la figura dels agents rurals i la seva tasca.

 g)       Informar i donar a conèixer a la societat en general les funciones exercides pel CAR dins del seu àmbit competencial.

 h)       Participar i debatre les adequacions a les normes relacionades en matèria de medi ambient.

 i)         Augmentar la motivació, recolzar i estimular la companyonia entre tots els membres del CAR.

 TITOL II

DELS MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ

 CAPÍTOL I.  DE L’ASSOCIACIÓ

Article 6.  Podran ser membres de l’associació els treballadors que prestin els seus serveis dins l’àmbit territorial d’aquesta i que reuneixin les condicions professionals a que es refereix l’article 2, així com els jubilats prominents d’aquesta, amb l’única condició de complir aquests estatuts.

 CAPÍTOL II.  ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT

Article 7.  La incorporació a l’associació serà voluntària pel peticionari i obligatòria per a l’organització si el peticionari reuneix els requisits exigits per la normativa legal vigent i els presents estatuts, i, en qualsevol moment, els seus membres podran deixar de ser-ho , sempre que ho notifiquin per escrit, o per correu electrònic,a lajunta directiva, amb una antelació de deu dies a la data de baixa.

Article 8.  La sol·licitud d’associació es presentarà escrita i signada davant la Secretaria de l’associació, la qual s’encarregarà de realitzar-ne la seva tramitació si l’interessat reuneix els requisits establerts en aquests estatuts i hagi satisfet la corresponent quota anual. La sol·licitud degudament omplerta i signada es pot tramitar per correu ordinari o electrònic al correu de l’associació.

El peticionari serà membre de ple dret una vegada admesa la seva sol·licitud i hagi satisfet la corresponent quota anual, i gaudirà des d’aquest moment de tots els drets i els serveis de l’associació, adquirint el compromís d’assumir tots els deures assenyalats en els estatuts.

 Article 9.  La presidència portarà un llibre de Registre General d’Associats amb les dades d’altes i baixes definitives i serà qui en última instància decidirà , amb un estudi previ, l’alta definitiva, i podrà consultar al respecte, amb qualsevol altre òrgan o membre de l’associació que consideri convenient.

 Si en el termini de tres mesos des de la seva recepció, l’alta no es anul·lada es donarà per definitiva.

 Article 10.  La condició d’associatcomporta inherent el pagament de la quota que fixi l’Assemblea General a proposta de la Junta Directiva, de conformitat amb aquest estatuts.

 L’esmentada quota s’aplicarà per igual a tots els membres de l’associació, a excepció dels jubilats que gaudiran d’una bonificació del 50%.

 Article 11.  La Junta Directiva de l’associació podrà donar de baixa els seus membres, prèvia incoació d’expedient sancionador en els supòsits que així procedeixi, per alguna de les causes següents:

 a)       Renúncia voluntària comunicada per escrit, sigui per correu ordinari o electrònic, delsassociats que així ho sol·licitin.

 b)       Incompliment dels acords adoptats per l’Assemblea General o per la Junta Directiva

 c)        Incompliment de les obligacions establertes en aquests estatuts.

 d)       Manca de pagament de les quotes establertes per al manteniment de l’associació. Es podrà recuperar la condició d’associat en haver abonat els pagaments pendents, tenint en compte que la reincidència podrà donar lloc a la no admissió com a associat.

 e)       L’observança  d’una conducta manifestament delictiva.

 f)        L’exteriorització de qüestions o acords interns de la vida de l’associació , en contra dels interessos generals dels afiliats, que puguin perjudicar a l’associació o redundin en benefici d’una altra organització.

 Article 12.  Els associatsque es trobin en algunes de les causes referides a l’article 11, exceptuant l’apartat a), tindran dret a ser escoltats i a exercir la pròpia defensa en l’expedient obert per la Comissió d’expedients , la qual decidirà la sanció que cal imposar de conformitat amb la normativa reglamentària prèviament establerta a l’efecte.

 Les sancions dictades per la Comissió d’expedients contra càrrecs electes hauran de ser refrendades pel mateix òrgan on foren elegits, sense aquest requisit previ, els càrrecs electes no podran ser cessats en les seves funcions, llevat que el cessament sigui a petició pròpia ( Dimissió ).

 Article 13.  En el supòsit d’expedients considerats com a molt greus, que puguin afectar la integritat de l’associació, o per fets presumptament delictius, tant de caràcter intern com extern, serà la Comissió d’expedients qui podrà acordar la suspensió provisional dels càrrecs electes, sense el requisit de referèndum de l’òrgan per el qual foren elegits.

 CAPÍTOL III.  DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS

Article 14.  Els associatstenen dret a :

 a)       Ser representats pels diferents òrgans que s’assenyalen en aquests estatuts.

 b)       Elegir lliurement i democràticament els seus representats en la forma establerta en aquests estatuts.

 c)       Ser elegit per desenvolupar qualsevol càrrec en la forma establerta en aquests Estatuts.

 d)       Veu i vot igualitaris en les assemblees en que puguin prendre part a tenor del que es disposa en aquests estatuts. L’exercici de dret a vot d’un  associat es delegable en altre  associat, però aquest no podrà exercitar més d’una delegació de vot. La delegació haurà de ser per escrit, concretant la sessió per a la qual es tracta i no subjecte a condició alguna.

 e)       Rebre l’assistència que necessiti, de forma individual o col·lectiva, sempre que aquesta necessitat sigui conseqüència de l’activitat professional o sindical.

 f)        Participar activament en l’elaboració i definició de les activitats de l’associació en els seus diferents àmbits a través dels seus òrgans competents.

 g)       Participar en la forma prevista en aquests estatuts en les reunions, assemblees i congressos de l’associació; expressar lliurement la seva opinió.

 h)       Ser electors i elegibles en els i per els diferents òrgans de l’associació de conformitat amb els estatuts.

 i)         En casos concrets i puntuals que requereixin certa urgència, prèvia supervisió de la Junta Directiva, el President  pot sol·licitar el vot dels socis a través del correu electrònic de grup creat per l’associació com a contacte amb els associats. Aquestes votacions seran visibles per a tots els membres de l’associació.

 Article 15.  Els associats a l’associació tenen el deure de:

 a)       Complir les normes estatutaries de l’associació i respectar els seus principis i programes d’actuació.

 b)       Complir els acords vàlidament adoptats pels òrgans de govern de l’associació.

 c)       Mantenir l’actuació i disposició de col·laboració necessàries perquè  l’associació pugui portar a terme els seus fins, i participar en les activitats pròpies de l’associació desenvolupant-les en els mitjans en els quals es desplegui.

 d)       Satisfer les quotes que s’estableixin per al manteniment de l’associació.

 e)       Denunciar per escrit qualsevol acte de corrupció del qual tinguin coneixement en l’exercici de les seves funcions.

 f)        Participar activament en l’elaboració i la definició de les activitats de l’associació en els seus diferents àmbits, a traves dels seus òrgans competents. Una vegada fixada la línia que cal seguir, tenen el deure de donar suport a l’associació i de complir-ne les decisions adoptades pels òrgans competents.

  TÍTOL III

DELS ÒRGANS DE GOVERN

Article 16. Són els òrgans de govern de l’associació l’Assemblea General, la Junta Directiva i la Presidència, i ostentaran la representació, la gestió i l’administració de l’entitat Les persones que regiran l’associació seran elegides en tots els seus graus mitjançant sufragi lliure, directe i secret, aquesta elecció es regularà mitjançant reglamentació interna, ajustada a dret.

Article 17. L’Assemblea General està constituïda per tots elsassociats de ple dret que hagin satisfet les quotes establertes reglamentariament, i cada membre tindrà dret a un sol vot.

Article 18. L’Assemblea General, vàlidament constituïda, és l’òrgan sobirà de l’associació i els acords que s’adoptin, de conformitat amb els estatuts son obligatoris per a tots els seus associats.

 Article 19.  Les assemblees generals podran ser ordinàries i extraordinàries.

 L’Assemblea General ordinària es reunirà almenys una vegada l’any, per aprovar el pla general d’actuació de l’associació, examinar la gestió de la Junta Directiva i aprovar, si s’escau, els pressupostos anyals d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes corresponent a l’any anterior i, si procedeix estatutàriament, per elegir la Junta Directiva de l’associació.

 Article 20.  L’Assemblea General es reunirà en sessió extraordinària quan ho decideixi la Presidència, la Junta Directiva, o ho sol·liciti la tercera part dels associats mitjançant escrit dirigit a la Presidència.

 Article 21.  Les assemblees generals ordinàries i extraordinàries seran convocades pel president de l’associació, d’acord amb la Junta Directiva, mitjançant notificaciópersonaliescritadirigida a tots els seus  associats.

 A la convocatòria, que es farà amb una antelació mínima de quinze dies naturals a la data assenyalada  per a les extraordinàries, haurà de constar-hi l’ordre del dia , que inclourà el lloc, la data i l’hora que tindrà lloc l’assemblea i els assumptes que s’hagin de tractar a proposta de la Junta Directiva. També pot consignar-se, si s’escau, la data i l’hora que tindrà lloc la reunió en segona convocatòria. La convocatòria es podrà fer per correu electrònic.

La Junta Directiva, en l’apartat de proloqui/torn obert de paraules, recollirà totes les propostes que formulin els afiliats mitjançant petició escrita, fins a tres dies abans de la data de l’assemblea.

 Amb la finalitat d’adaptar l’estructura de l’associació als temps actuals, es contempla l’ús de les noves tecnologies  per part de l’associació en la comunicació ordinària i extraordinària amb els associats.

 Les propostes de les tecnologies a utilitzar seran aprovades per l’assemblea general, a proposta de la Junta Directiva, per majoria simple entre els assistents.

 Igualment, per raons d’urgència, podran debatre’s qüestions plantejades durant la Assemblea General, si així ho decideix un mínim del 51% d’assistents.

Article 22.  L’Assemblea General quedarà vàlidament constituïda , en primera convocatòria, quan hi concorrin la majoria absoluta dels associatsi en segona convocatòria  quan hi concorrin qualsevol que sigui el nombre d’assistents.

 Article 23.  La presidènciade totes les assemblees generals correspon al president de l’associació i quatre vocals, designats per la Junta Directiva en torn rotatiu, i hi actuarà com a secretari el mateix de la Junta Directiva.

 Els acords que adoptin l’Assemblea General seran presos per majoria simple llevat dels casos de modificació d’estatuts, fusió o dissolució e que caldrà una majoria de ¾.

 La modalitat de les rotacions quedarà a criteri de la pròpia assemblea.

 Cada associat que estigui al corrent de pagament de les seves quotes té dret a un vot.

 Article 24.  Son funcions i competències de l’Asemblea General:

 a)       Adoptar acords relatius a la representació, la gestió i la defensa dels interessos de l’associació i dels seus afiliats.

 b)       Aprovar els programes i plans d’actuació.

 c)       Elegir i revocar el mandat dels membres de la Junta Directiva.

 d)       Examinar i aprovar la memòria anyal de la Junta Directiva.

 e)       Aprovar les quotes ordinàries i extraordinàries que hagin de satisfer els afiliats, d’acord amb les propostes que elabori la Junta Directiva.

 f)        Aprovar l’estat de comptes de l’associació i els pressupostos.

 g)       Aprovar o modificar els estatuts i el reglament intern de l’associació.

 h)       Acordar la fusió i la dissolució de l’associació.

 i)         Conèixer i resoldre les reclamacions i recursos formulats per els associats.

 j)         Aprovar les mocions, de censura presentades contra els components o òrgans de govern a que fa referència l’article 38 del present estatut.

 k)       Autoritzar l’exercici de l’activitat contemplada a l’article 5.e) dels presents estatuts.

 Article 25.  De totes les reunions se n’estendrà una acta que reflectirà els acords adoptats. Les actes constaran en un llibre de registre destinat a aquest efecte, i aniran signades pel president i el secretari de l’associació. Les actes s’aprovaran en la mateixa o en la següent sessió, podent n’obstant emetre el secretari certificacions sobre els acords específics que s’hagin adoptat , sense perjudici de l’ulterior aprovació de l’acta. En les certificacions d’acords adoptats emesos amb anterioritat a l’aprovació de l’acta es farà constar expressament tal circumstancia.

 Article 26.  La Junta Directiva es l’òrgan col·legiat encarregat de la gestió, la representació i l’administració de l’associació i ha de ser designada i revocada per l’Assemblea General ordinària, d’entre els seus membres, mitjançant el sufragi lliure, directe i secret.

 La Junta Directiva estarà integrada per un mínim de vuit i un màxim de vint membres, i estarà formada per la Presidència i un nombre de vocals necessari per completar-ne la composició, elegits tots per un període de quatre anys, encara que poden ser objecte de reelecció. Els càrrecs que composen la Junta Directiva seran gratuïts.

 Article 27.  La Junta Directiva es reunirà en els casos en que ho sol·liciti la majoria simple dels seus components o ho decideixi el president per pròpia iniciativa, atesa la importància dels assumptes a tractar.

 El president de la Junta Directiva, que ho serà de l’associació, convocarà els seus membres, sempre que sigui possible, amb vuit dies naturals d’antelació a la data fixada per a la reunió, i trametrà la convocatòria corresponent, que inclourà l’ordre del dia dels assumptes que s’han de tractar. Per raons d’urgència, es podran tractar assumptes que no hi constin.

 Article 28.  La Junta Directiva es considera vàlidament constituïda quan concorrin a la reunió la meitat més un dels seus membres i hi estiguin presents el president i el secretari o qui els substitueixi. Per a l’adopció dels acords, es requerirà el vot favorable de la meitat més un dels membres assistents de la Junta Directiva, el vot emes pel president sempre serà de qualitat.

 Les discussions i els acords de les reunions de la Junta Directiva constaran en actes que signades pel president i el secretari, es transcriuran al llibre d’actes corresponent.

Article 29.  Les funcions i les facultats de la Junta Directiva són:

 a)       Executar i complir els acords de l’Assemblea General.

 b)       Representar i realitzar la gestió econòmica i administrativa , de l’associació.

 c)Realitzar i dirigir les activitats de l’associació necessàries per a l’exercici i desenvolupament de les seves finalitats.

 d)Proposar a l’Assemblea General els programes d’actuació general i específics; executar-ne els aprovats, i informar del seu compliment a la propera reunió de l’Assemblea General.

 e)       Elegir i revocar, entre els seus membres, el president, el vice-president, el secretari, i el tresorer de l’associació, i també els seus suplents respectius.

 f)        Presentar a l’Assemblea General els pressupostos, els balanços, les liquidacions de comptes i les propostes de quotes per que siguin aprovades.

 g)       Elaborar la memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’Assemblea General perquè sigui aprovada.

 h)       Decidir en matèria de cobraments i ordenació de pagaments.

 i)    Supervisar la comptabilitat i la mecànica de cobraments i pagaments, sense perjudici de les facultats assignades al comptador i al tresorer.

 j)         Controlar i vetllar per al funcionament normal de l’entitat.

 k)     Adoptar acords referents a la contractació de béns i serveis, l’exercici d’accions i l’atorgament de poders.

 l)         Realitzar informes i estudiar-ne l’interès per als associats.

 m)     Les altres competències que li atorgui l’Assemblea General.

 En casos de màxima urgència, ha d’adoptar les decisions sobre assumptes, la competència dels quals correspon a l’Assemblea General, i donar-ne compte a la primera sessió que tingui lloc.

 Article 30.  La Presidència és l’òrgan col·legiat de direcció reduït de l’associació. A ella li correspon preparar les reunions de la Junta Directiva i desenvolupar els acords adoptats per aquesta, sense perjudici de les responsabilitats que puguin tenir els membres de la Junta Directiva.

 Article 31.  La Presidència té, igualment, la responsabilitat de donar resposta immediata a tots aquells assumptes imprevistos i urgents que sorgeixin i que no hagin estat tractats per la Junta Directiva.

Article 32.  La Presidència estarà formada pel president, vice-president, secretari i tresorer.

Article 33.  El president de l’associació és el càrrec de major rang de l’associació; a ell li correspon la representació de la mateixa davant els òrgans públics i terceres persones, i ha d’actuar davant d’elles en nom de l’associació, d’acord amb la Junta Directiva.

 Article 34.  Les funcions i atribucions del president són les següents:

 a)       Convocar i presidir l’Assemblea General. La Junta Directiva i la Presidència; vetllar per al compliment i l’execució dels acords vàlidament adoptats per aquella i per la Assemblea General.

 b)    Dirigir els debats i l’ordre de les reunions, i verificar els escrutinis que hagin de realitzar-se a l’efecte.

 c)       Representar l’associació, subscriure contractes, atorgar poders i executar tota mena d’actuacions, amb la corresponent autorització de la Junta Directiva.

 d)       Emetre informe anual de la seva actuació i de La Junta Directiva.

 e)  Proposar a la Junta Directiva el nomenament dels càrrecs tècnics que siguin necessaris per a les activitats de l’associació.

 f)      Donar el vist-i-plau a les Actes que s’estenguin de les sessions que realitzin els òrgans col·legiats, i signar-les juntament amb el secretari.

 Article 35.  En els supòsits de vacant, absència o malaltia del President, aquest serà substituït pel vice-president, el qual en el termini màxim de tres dies assumirà de ple dret el govern de l’associació fins que La Junta Directiva n’elegeixi un altre conforme amb el que s’estableix en aquests estatuts.

 Son funcions de Vice-president coadjuvar amb el president en el desenvolupament de les tasques i funcions que estimi convenients a la Junta Directiva i la Presidència, encara que mai es podrà delegar en ell la responsabilitat que es pròpia del president de l’associació.

 Article 36.  Son funcions i atribucions del secretari:

 a)    Assistir al president de l’associació en totes els matèries que siguin competència d’aquest.

 b)      Ocupar-se de la gestió i administració de l’associació, i tenir al seu càrrec la direcció del personal i dels serveis, sota la supervisió del president i dins de les directrius assenyalades per la Junta Directiva.

 c)      Ocupar la secretaria de la Assemblea General i de la Junta Directiva; assistir a les reunions que es realitzin, i aixecar les corresponents actes dels acords que s’hi adoptin.

d)       Custodiar la documentació de l’associació.

e)       Lliurar les certificacions que es sol·licitin amb el vist-i-plau del president.

f)        Les altres tasques que corresponguin a la condició de secretari o bé li assignin els òrgans de govern de l’associació.

Article 37.  El tresorer s’encarregarà de la comptabilitat de l’associació. Anotarà i portarà el compte dels ingressos i de les despeses, i intervindrà en totes les operacions d’ordre econòmic.

Recaptarà i custodiarà els fons que pertanyin a l’associació i donarà compliment a les ordres de pagament que expedeixi el president, sense perjudici de les delegacions que sota la seva responsabilitat, acordi aquest.

El tresorer formalitzarà el pressupost anyal d’ingressos i despeses, i també l’estat de comptes de l’any anterior, que hauran de ser presentats a la Junta Directiva perquè aquesta , al seu torn, els sotmeti a l’Assemblea General.

Article 38.  Cadascun dels components de la Presidència, i de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, estaran subjectes a una possible moció de censura en el desenvolupament de les seves funcions

La moció de censura haurà d’ésser presentada per, almenys 1/3 dels membres de l’Assemblea General, i aprovada per la majoria simple d’aquesta, reunida en sessió extraordinària.

Si l’Assemblea General adopta una moció de censura, cadascun dels components de la Presidència i/o de la Junta Directiva, conjuntament o individualment, segons quins hagin estat subjectes a ella, presentaran la seva dimissió, procedint-se a l’elecció dels càrrecs vacants en el termini màxim d’un mes.

 

TÍTOL IV

DEL RÈGIM ECONÒMIC

Article 39.  Els recursos financers de l’associació estaran integrats per:

 a)       Les quotes dels membres de l’associació.

b)       Les donacions i llegats al seu favor.

c)       Les subvencions públiques o privades que rebi.

d)       La venda dels seus béns i valors.

e)       Els ingressos que provinguin de la venda de publicacions  i prestacions de serveis.

f)        Qualsevol altre recurs obtingut de conformitat amb les disposicions legals i preceptes estatuaris.

 Cada exercici econòmic, s’haurà de revisar i adequar el pressupost ordinari d’ingressos i despeses, amb subjecció a les normes contingudes en aquests estatuts.

Article 40.  La Junta Directiva determinarà les normes per a l’administració i compatibilitat . L’ordenador de pagaments es el President de l’associació.

El tresorer intervindrà tots els documents de cobrament i pagaments, supervisarà la comptabilitat , tindrà cura de la conservació de tots els fons en la forma que disposi la Junta Directiva i signarà tots els documents de pagaments i cobraments.

Article 41.  Els associatspodran conèixer, en qualsevol moment, tota la documentació de l’associació relativa a ala situació econòmica, amb sol·licitud prèvia adreçada al tresorer.

Article 42.  Els recursos econòmics de l’associació, i el seu patrimoni, es destinaran al compliment de les seves finalitats.

TÍTOL V
DEL RÈGIM DE MODIFICACIÓ, FUSIÓ I DISSOLUCIÓ

Article 43.  Aquests estatuts podran ser modificats, en virtut d’acord de l’Assemblea General, amb el vot favorable de les 3/4  parts dels associats.

 El projecte de modificació haurà de ser proposat, almenys, per la majoria simple dels associats o per la Junta Directiva, i serà tramès a tots els membres de l’associació amb una antelació mínima de vint dies naturals.

Igual procediment haurà de seguir-se per a la fusió amb altres associacions anàlogues.

Article 44.  L’Associació es dissoldrà quan ho acordi l’Assemblea General amb el vot favorable de les ¾ parts dels associats.

Per a la proposta de dissolució de l’associació es tindrà en compte el mateix procediment establert per als supòsits de projectes de modificació d’estatuts.

En l’acord de dissolució s’establirà la destinació que hagi de donar-se als béns, drets, instal·lacions i serveis de l’associació que poguessin quedar després d’atendre les obligacions pendents.

 

 


El president.                                 El secretari.                                                 El tresorer.

Cervera, 16 de març de 2013.