Estructura i organització departamental

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL CAR

Lleis

Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Només article 114.6

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del cos d’agents rurals. CORRECCIÓ D’ERRADA ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals (DOGC núm. 3926, pàg. 14208, de 16.7.2003). (Pàg. 6455)

LLEI 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

Decrets

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’Agents Rurals.

DECRET 184/2005, de 30 d’agost, de creació dela Subdirecció General dels Agents Rurals enla Direcció General del Medi Natural. (Pàg. 26745)

DECRET 245/2001, de 12 de setembre, de modificació del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 191/2000, de 29 de maig, pel qual es modifica l’article 13.a) del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 342/1995, de 28 de desembre, pel qual es modifica el Decret 252/1988, de 12 de setembre, d’aprovació del Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 174/1989, de 23 de juny, de modificació del Decret 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 381/1988, de 12 de desembre, pel qual es modifica el Decret 252/1988, de 12 de setembre, d’aprovació del Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 252/1988, de 12 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament del cos d’agents rurals dela Generalitat de Catalunya.

Acord de condicions laborals

RESOLUCIÓ EMO/346/2011, de 26 de gener, per la qual es disposa la inscripció i la publicació de l’Acord dela Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració dela Generalitat de Catalunya per al període 2010-2014 (codi de conveni núm. 7901102).

ACORD dela Mesa sectorial de negociació del personal d’administració i tècnic sobre les condicions de treball del Cos d’Agents Rurals de l’Administració dela Generalitat de Catalunya per al període 2010-2014.

CÀRRECS i PERSONAL

Temaris

RESOLUCIÓ MAH/2783/2009, de 29 de setembre, per la qual s’aproven els temaris de les proves selectives, mitjançant el torn de promoció interna, per a l’accés a l’escala bàsica, categoria d’agent major (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ MAH/1341/2009, de 4 de maig, per la qual s’aprova el temari de les proves selectives, per a l’accés a l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), mitjançant el torn de promoció interna, del Cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya.

RESOLUCIÓ MAH/3706/2008, de 25 de novembre, per la qual s’aprova i es fa pública la part general i la part especíica del temari de les proves selectives mitjançant el sistema de lliure accés per a l’ingrés a l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar, del Cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya.

Convocatòries

RESOLUCIÓ MAH/3319/2009, de 24 de novembre, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 160 places de l’escala bàsica, categoria d’agent major (subgrup C1), del cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya (núm.de registre de convocatòria 02/09).

RESOLUCIÓ MAH/2445/2009, de 25 d’agost, de convocatòria de procés selectiu, torn de promoció interna, per cobrir 68 places de l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), del Cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/09).

RESOLUCIÓ MAH/166/2009, de 22 de gener, de convocatòria del procés selectiu, mitjançant el sistema de lliure accés, per a l’ingrés a l’escala auxiliar, categoria d’agent auxiliar (subgrup C2) del cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/08).

ENLLAÇ AMB LES LLISTES D’ADMESOS A LES OPOSICIONS cal entrar el DNI per accedir a les llistes

Nomenaments i cessaments

RESOLUCIÓ MAH/887/2010, de 24 de març, de nomenament de funcionaris i funcionàries de l’escala bàsica, categoria d’agent (subgrup C1), del cos d’Agents Rurals dela Generalitat de Catalunya (núm. de registre de convocatòria 01/09).

ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL DEPARTAMENT

DECRET 336/2011, de 10 de maig, de reestructuració del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

DECRET 316/2011, de 12 d’abril, pel qual es deroguen diverses disposicions reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural.

ORDRE MAH/321/2007, de 24 de juliol, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes vigents que gestiona el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

ACORD GOV/1/2006, de 4 de juliol, d’atribució de competències a diferents departaments dela Generalitat en matèria de funció pública.

DECRET 573/2006, de 19 de desembre, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

DECRET 303/2006, de 18 de juliol, pel qual s’assignen al Departament de Medi Ambient i Habitatge els mitjans patrimonials traspassats ala Generalitat de Catalunya en matèria de conservació de la natura.

DECRET 289/2006, de 4 de juliol, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

DECRET 229/2006, de 30 de maig, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat.

DECRET 70/2006, d’11 d’abril, de pròrroga de les competències atribuïdes a diferents departaments dela Generalitat en matèria de funció pública.

ORDRE MAH/272/2006, de 18 de maig, per la qual es regulen els fitxers automatitzats que contenen dades de caràcter personal gestionats pel Departament de Medi Ambient i Habitatge i les entitats adscrites. (Pàg. 24662)

DECRET 125/2005, de 14 de juny, de reestructuració dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

DECRET 43/2005, de 22 de març, de transferència de competències dela Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de medi ambient.

RESOLUCIÓ MAH/533/2005, d’1 de març, per la qual es fa públic el Reglament del Consell de Direcció del Departament de Medi Ambient i Habitatge. (Pàg. 5225)

DECRET 223/2004, de 9 de març, de reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració dela Generalitat. (Pàg. 4933)

DECRET 68/2004, de 20 de gener, d’estructuració i de reestructuració de diversos departaments de l’Administració de la Generalitat. Creació de la Direcció General del Medi Natural

DECRET 296/2003, de 20 de desembre, de creació, denominació i determinació de l’àmbit de competència dels departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. El DMA passa a denominar-se DMAH.

DECRET 146/2003, de 10 de juny, de transferència de competències dela Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos.

DECRET 358/2002, de 24 de desembre, de modificació del Decret 181/2002, de 25 juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient.

DECRET 181/2002, de 25 de juny, de reestructuració parcial del Departament de Medi Ambient. (Pàg. 12110)

DECRET 368/2001, de 18 de desembre, de transferència de competències dela Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de medi ambient. (Pàg. 153)

DECRET 101/2001, de 3 d’abril, sobre atribució de competències a diferents departaments dela Generalitat en matèria de funció pública.

DECRET 79/2001, de 6 de març, de creació dela Delegació Territorial del Govern dela Generalitat a les Terres de l’Ebre. (Pàg. 4211)

CORRECCIÓ D’ERRADA al Decret 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals (DOGC núm. 3302, pàg. 406, de 10.1.2001). (Pàg. 1308)

DECRET 414/2000, de 27 de desembre, d’adscripció del cos d’agents rurals al Departament de Medi Ambient i d’assignació de funcions en matèria de prevenció d’incendis forestals. (Pàg. 406)

DECRET 365/2000, de 7 de novembre, de transferència de competències de la Generalitat de Catalunya al Conselh Generau dera Val d’Aran en matèria de medi ambient. (Pàg. 15009)

DECRET 350/1999, de 13 de desembre, pel qual s’estableix el règim jurídic aplicable als procediments administratius vinculats a funcions transferides del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca als departaments de Medi Ambient i d’Interior.

DECRET 297/1999, de 26 de novembre, de creació i reorganització de departaments de l’Administració dela Generalitat de Catalunya.

DECRET 150/1999, d’1 de juny, de transferència de serveis i funcions dela Generalitat de Catalunya al Consell General d’Era Val d’Aran en matèria de restauració hidrologicoforestal, fauna, espais inclosos al Pla d’espais d’interès natural, artesania alimentària i sobre l’ampliació dels traspassos d’aprofitaments forestals, pesca fluvial, circulació motoritzada i prevenció d’incendis forestals.

ALTRES

ANUNCI d’informació pública dela Proposta de decret pel qual s’estableix l’uniforme, l’equipament, els distintius, els elements d’acreditació i la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals.

RESOLUCIÓ INT/590/2006, de 7 de març, d’atorgament d’una menció honorífica al cos d’agents rurals.

DECRET 401/2004, de 5 d’octubre, pel qual es regula la participació de les organitzacions no governamentals i altres entitats sense .ànim de lucre vinculades a l’ecologia i a la protecció. del medi ambient en les activitats i programes del Departament de Medi Ambient i Habitatge.

ORDRE de 15 de febrer de 1997 per la qual es determinen les armes de foc a utilitzar pels guardes particulars del camp per a desenvolupar funcions de vigilància i de guarderia. (BOE)