Fauna, caça i pesca

Àmbit material de fauna, caça i pesca

Dins de l’àmbit material de fauna silvestre i protegida, caça i pesca fluvial, el
Cos d’Agents Rurals desenvolupa les funcions bàsiques següents:

a) El control i la inspecció d’instal·lacions dedicades a la taxidèrmia, de centres
de cria en captivitat i nuclis zoològics, i de qualsevol establiment, instal·lació o
mercat de venda, fix o ambulant, certamen, exposició o tinença d’espècies de
fauna, autòctona o exòtica, o dels propàguls o restes.
b) La vigilància, el control i la inspecció de la captura, tinença, exhibició i
comercialització de fauna autòctona o dels seus propàguls o restes, i de la
protecció d’animals d’acord amb la normativa reguladora.
c) El control i la realització de censos de fauna salvatge o ensalvatgida,
protegida o no, i dels danys que pugui provocar, i l’execució de les accions
adients per a la seva prevenció.
d) La captura, el trasllat i l’alliberament de la fauna silvestre i la protegida.
e) La col·laboració en la conservació i el manteniment de punts d’alimentació
(canyets) per a la fauna salvatge, i també els de reproducció i cria, i els
d’hivernada.
f) La col·laboració amb l’òrgan competent per a l’adequació dels plans
territorials amb relació a la preservació de les zones d’hàbitats de fauna i flora
protegida.
g) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats
responsables de l’execució dels plans de recuperació i/o conservació
d’espècies protegides de la fauna salvatge, el seguiment de camp de les
poblacions i el control de les activitats que les puguin afectar.
h) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió de les
àrees i les zones de caça i pesca fluvial.
i) El control i la col·laboració en la gestió de les repoblacions cinegètiques i
piscícoles fluvials.
j) La prevenció, la vigilància i el control de les activitats de furtivisme i de l’ús de
verins i d’altres mitjans massius i no selectius.
k) La vigilància, el control i la inspecció de l’activitat cinegètica i piscícola fluvial
i dels seus mitjans, i també del transport i el comerç dels exemplars capturats.

resized_DSCN0080-1l) La prevenció i la investigació de les mortaldats de peixos i altres afectacions
al medi, en col·laboració amb els òrgans o organismes competents en la
matèria.
m) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió dels terrenys
cinegètics que siguin de titularitat o gestionats per l’Administració, i que siguin
competència del departament competent en matèria de medi ambient, com
ara les reserves nacionals de caça, les reserves de caça i les zones de caça
controlada.
n) La vigilància, el control i la col·laboració en la gestió de la pesca recreativa
fluvial i la conservació dels ecosistemes aquàtics continentals quan aquests
siguin responsabilitat del departament competent en matèria de medi ambient.

Dins de l’àmbit material de fauna silvestre i protegida, caça i pesca fluvial, el
Cos d’Agents Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) L’assessorament als col·lectius vinculats a la fauna, a la caça i a la pesca
fluvial.
b) La vigilància, el control i la inspecció de la tinença, l’exhibició, el tràfic i la
venda de fauna exòtica o dels seus propàguls o restes.
c) La prevenció, la vigilància i el control de les baralles d’animals, com ara de
gossos i galls.
d) El control i la inspecció de les granges cinegètiques per a repoblació i dels
centres de producció aqüícola continentals.
e) La col·laboració en el seguiment, la revisió, la millora i l’avaluació dels
instruments de planificació i gestió cinegètica i piscícola fluvial.

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. CORRECCIÓ D’ERRADA ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals (DOGC núm. 3926, pàg. 14208, de 16.7.2003). (Pàg. 6455)

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals