Forestal

Àmbit material forestal

Dins de l’àmbit material forestal, el Cos d’Agents Rurals desenvolupa les
funcions bàsiques següents:

a) La vigilància, el control i la informació de la realització dels aprofitaments
forestals i de qualsevol altra actuació amb afectació als terrenys forestals, sigui
quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys.
b) La vigilància i el control de la realització dels treballs de millora de qualsevol
tipus, com ara repoblacions, replanteig, execució i seguiment de la construcció
i obertura de vials en terrenys forestals, i de rompudes de terreny forestal,
pastures i altres obres i actuacions en terrenys forestals.
c) La protecció i la vigilància d’arbres i arbredes monumentals, comarcals i
locals.
d) La vigilància, el control i la inspecció d’activitats relacionades amb el verd
nadalenc.
e) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció de la propietat pública
forestal en ocupacions, servituds i límits perimetrals en forests catalogades o
gestionades per l’Administració mitjançant conveni, consorci o contracte que
siguin competència del departament competent en matèria de medi ambient.
f) La protecció, la vigilància, el control i la inspecció dels camins forestals en
ocupacions i servituds, i també dels seus límits.
g) El control i la inspecció que siguin necessaris per tramitar els ajuts i auxilis
oficials a càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en
actuacions que afectin el medi natural.
h) La vigilància, el control i la inspecció de la recol·lecció, tinença o venda, sigui
quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos establiments,
instal·lacions o mercats de venda, fixa o ambulant, certàmens, exposició
o emmagatzematge d’espècies de flora, autòctona o exòtica, o dels seus
propàguls o restes.
i) La vigilància, el control, la inspecció i la col·laboració en la gestió en matèria
d’aprofitaments i pastures forestals.

Dins de l’àmbit material forestal, el Cos d’Agents Rurals desenvolupa les
funcions especialitzades següents:

a) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats
responsables de la supervisió i el control en les obres, els aprofitaments
forestals en forests públiques i els treballs silvícoles gestionats per
l’Administració en el medi natural.
b) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats
responsables en la realització de les operacions de replanteig, partió i fitació
i les activitats topogràfiques, en el control d’obres i dels usos compatibles i
complementaris, sigui amb instrument de planificació forestal o sense, sigui
quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys, inclosos els camins
forestals, quan així correspongui a l’Administració forestal.
c) L’execució de les operacions d’inventariat, assenyalament, lliurament,
recompte, cubicació i reconeixement final, amb instrument de planificació
forestal o sense, sigui quina sigui la titularitat o el règim jurídic dels terrenys,
quan així correspongui a l’Administració forestal.
d) La col·laboració en la prevenció, el tractament, el control i el seguiment dels
efectes de plagues i malalties forestals i danys biòtics i abiòtics de qualsevol
tipus.
e) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats
responsables del seguiment, la revisió, la millora i l’avaluació dels instruments
de planificació i gestió forestal i l’execució.
f) La col·laboració amb els òrgans, els serveis tècnics o les unitats
responsables de l’assessorament sobre els programes d’ajuts i auxilis oficials a
càrrec del departament competent en matèria de medi ambient en actuacions
que afectin el medi natural.
g) La col·laboració amb l’òrgan competent per a l’adequació dels plans
territorials amb relació a la preservació del patrimoni forestal.

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. CORRECCIÓ D’ERRADA ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals (DOGC núm. 3926, pàg. 14208, de 16.7.2003). (Pàg. 6455)

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals