Història

guardes forestals 1920
Fotografia: Guardes Forestals de Bagà l'any 1920.

L’origen de la Guarderia Forestal es troba en diferents disposicions dictades a partir del segle

XVII, en les quals es posa de manifest la necessitat de crear col·lectius encarregats de vigilar

i protegir el medi natural. El 2 d’octubre de 1627, el lloctinent del Principat de Catalunya,

senyor Miquel Santos de San Pedro, va publicar les Ordenacions Forestals de Catalunya, va

nomenar uns comissaris vigilants per fer el seguiment dels arbres que calia tallar i va promoure

la repoblació forestal. Durant el regnat d’Isabel II, l’any 1863, es va promulgar la primera Llei

de boscos, i la vigilància dels boscos va ser exercida per la Guarderia Rural, creada l’any 1868

i formada per companyies de guardes rurals. L’any 1907, davant la necessitat de vigilància,

protecció i altres missions en l’àmbit forestal, es va crear el cos de Guarderia Forestal de

l’Estat.

Durant el període 1914-1923 de la Mancomunitat de Catalunya, sota la presidència de Prat

de la Riba i de Puig i Cadafalch, i amb les disposicions legals que s’havien promulgat fins

aquell moment, es va crear un Servei Forestal català. També cal destacar en aquest període

la creació de la Comissió de Repoblació Forestal de la Mancomunitat. El 25 de gener de 1932,

la Generalitat de Catalunya va crear també un Servei Forestal propi, que col·laborava amb els

alcaldes, la Guàrdia Civil, els Mossos d’Esquadra i el personal vinculat als districtes forestals.

L’any 1934, la Generalitat va donar instruccions per a la realització d’aprofitaments en boscos

privats. L’any 1935 es va promulgar la Llei del patrimoni forestal de l’Estat, que es va modificar

l’any 1941. El Patrimoni Forestal va constituir la seva pròpia Guarderia Forestal, amb personal

de la Guarderia Forestal de l’Estat. L’any 1942 es va promulgar la Llei de pesca i es va crear el

Cos de Guardes Especials Piscícoles.

escuts

Col·lecció d'escuts 1907-2001

La reestructuració del Ministeri d’Agricultura, l’any 1971, va comportar la creació del Instituto

Nacional para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), i dins d’aquest organisme és on es va

produir la fusió dels Guardes del Patrimoni Forestal estatal i dels Guardes Especials Piscícoles.

Amb els traspassos en matèria de conservació de la natura a la reinstaurada Generalitat

de Catalunya pel Reial decret 1950/1980, del 31 de juliol, el col·lectiu d’Agents Forestals va

quedar adscrit a la Direcció General del Medi Rural del Departament d’Agricultura, d’acord

amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que estableix la competència exclusiva en matèria de

forests, aprofitaments i serveis forestals, camins ramaders i pastures, espais naturals protegits

i tractament especial de zones de muntanya i del personal adscrit als serveis i les institucions

traspassades, que procedia d’ICONA, de la Guarderia Forestal de l’Estat i de Producció Vegetal.

El Cos d’Agents Rurals es va crear amb la Llei 9/1986, de cossos de funcionaris de la Generalitat

de Catalunya, i adopta les funcions de gestió forestal, cinegètica i piscícola, accentuades

sobretot en matèria d’incendis forestals.

L’any 2003 es va aprovar la Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals, que fixa els

principis que comporten el compromís davant la societat perquè l’actuació del Cos d’Agents

Rurals es dugui a terme sota el criteri d’assolir el màxim grau de qualitat i eficiència en

l’exercici de les funcions que té encomanades. Aquesta llei defineix les funcions del Cos

d’Agents Rurals, dota d’una estructura administrativa i crea les àrees d’especialització,

aspectes que desenvolupa mitjançant el Decret 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova

el Reglament del Cos d’Agents Rurals.

L’article 144.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que en matèria de medi

ambient i d’espais naturals “la Generalitat exerceix les seves competències per mitjà del Cos

d’Agents Rurals, competents en la vigilància, el control, la protecció, la prevenció integral i

la col·laboració en la gestió del medi ambient. Els membres d’aquest cos tenen la condició

d’agents de l’autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i judicial, en els

termes que estableix aquesta llei.”

•  LLEI 9/1986, de 10 de novembre, de Cossos de Funcionaris de la Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 770 – 24/11/1986)

•  LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. (DOGC núm. 3926 – 16/07/2003)

•  DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals. (DOGC núm. 5024 – 07/12/2007)

Font: Generalitat de Catalunya http://www20.gencat.cat/portal/site/DAR