Incendis Forestals

Àmbit material d’incendis forestals

Dins de l’àmbit material d’incendis, el Cos d’Agents Rurals desenvolupa les
funcions bàsiques següents:

a) La detecció dels incendis forestals i la vigilància, el control i la inspecció de
les activitats i les infraestructures que en generen risc, i també de qualsevol
activitat que en pugui ser la causa immediata.
b) La col·laboració en la gestió dels indicadors de risc, la predicció i la previsió
del risc d’incendi forestal.
c) La col·laboració en la realització, l’aplicació i el seguiment dels plans de
prevenció i en la definició de perímetres de protecció prioritària.
d) La vigilància, el control i la inspecció de les activitats i les infraestructures
gestionades pel departament competent en matèria de medi ambient que
coadjuven en la prevenció i l’extinció, situades en el medi natural.
e) La col·laboració en la realització i en l’aplicació dels plans de protecció civil
per emergències produïdes pels incendis forestals, així com d’altres eines de
gestió del risc.
f) La intervenció immediata i el control de l’incendi forestal fins a l’arribada dels serveis d’extinció, i la seva perimetració.
g) La investigació bàsica de causes, abast i presumptes autors d’incendis
forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de 500 metres que
envolta els terrenys forestals.

Dins de l’àmbit material d’incendis forestals, el Cos d’Agents
Rurals desenvolupa les funcions especialitzades següents:

a) La investigació especialitzada de causes, abast i presumptes autors
d’incendis forestals i de tots els incendis de vegetació en la franja de
500 metres que envolta els terrenys forestals, i la redacció dels informes
d’investigació i la pràctica de les diligències que escaiguin, d’acord amb el
protocol corresponent.
b) La participació en la valoració de danys d’incendis forestals, en col·laboració
amb el personal tècnic del departament competent en matèria de medi ambient.
c) La vigilància, la inspecció, el control, el seguiment, l’informe, la direcció i la
realització de les actuacions de cremes controlades del departament competent en matèria de medi ambient.
d) La confecció dels mapes i informes gràfics que els siguin requerits per motiu
d’un incendi forestal.
e) La col·laboració en campanyes de prevenció, divulgació i educació ambiental
per a la prevenció dels incendis forestals.
f) L’assessorament i el suport a les agrupacions de defensa forestal i a les
unitats de voluntaris forestals pel que fa a l’aplicació de les polítiques del
departament competent en matèria de medi ambient.
g) L’assessorament i el suport en la recerca de mesures de prevenció
d’incendis i/o conciliació d’interessos per minimitzar les causes d’incendis
forestals.

LLEI 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals. CORRECCIÓ D’ERRADA ala Llei 17/2003, de 4 de juliol, del Cos d’Agents Rurals (DOGC núm. 3926, pàg. 14208, de 16.7.2003). (Pàg. 6455)

DECRET 266/2007, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents Rurals