Incendis forestals

Legislació bàsica d’àmbit estatal

Llei 43/2003, de  21 de novembre, de forests.

DECRETO 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.

LEY 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales.

Legislació bàsica d’àmbit de Catalunya

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

LLEI 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 1908, pàg. 3953, de 13.6.1994).

Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya

 Reglament electrotècnic

Reial decret 842/2002, de 2 d’agost, aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

REGLAMENTS TÈCNICS per temes d’electricitat, prevenció d’incendis…

Foc tècnic

DECRET 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya.

Mesures de prevenció

DECRET 206/2005, de 27 de setembre, de modificació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

DECRET 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana

ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals. (Pàg. 3851) INCLOU EL FULL DE SOL·LICITUD DE CREMES.

LLEI 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana.

DECRET 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals en les àrees d’influència de carreteres.

DECRET 241/1994, de 26 de juliol, sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis, complementaris de la NBE-CPI/91. (CORREGIT -Correcció d’errades en el DOGC núm. 2005, pàg. 823, de 30.1.1995) VERSIÓ COMENTADA.DEROGAT

DECRET 268/1996, de 23 de juliol, pel qual s’estableixen mesures de tallada periòdica i selectiva de vegetació en la zona d’influència de les línies aèries de conducció elèctrica per a la prevenció d’incendis forestals i la seguretat de les instal·lacions.

DECRET 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals.

DECRET 378/1986, de 18 de desembre, sobre establiment de plans de prevenció d’incendis en els espais naturals de protecció especial

Mesures de seguretat

Circular 16/2005. Recomanacions de seguretat pels efectius del cos Agents Rurals actuants en incendis forestals.

Cremes controlades

DECRET 312/2006, de 25 de juliol, pel qual es regula la gestió del foc tècnic per part del personal dels serveis de prevenció i extinció d’incendis de la Generalitat de Catalunya.

ORDRE MAH/120/2006, de 17 de març, per la qual es modifica l’Ordre de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya.

ORDRE MAH/873/2004, de 31 de març, per la qual s’amplien les comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d’alta muntanya i s’allarga el període de cremes.

ORDRE MAB/174/2003, de 31 de març, per la qual s’amplien les comarques a les quals es poden fer cremes controlades a les zones de pasturatge d’alta muntanya i s’allarga el període de cremes.

ORDRE de 9 d’abril de 2001, d’ampliació del període de cremes controlades en zones d’alta muntanya.

ORDRE de 6 de juny de 1994, per la qual es modifica l’Ordre de 212 de juny de 1993 sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya.

ORDRE de 21 de juny de 1993, sobre cremes controlades en zones d’alta muntanya.

INFOCAT

ACORD GOV/85/2011, de 24 de maig, pel qual s’aprova la segona revisió del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT)

RESOLUCIÓ JUI/2503/2003, de 4 d’agost, per la qual es dóna publicitat a l’Acord del Govern d’1 d’agost de 2003, pel qual s’aprova la revisió del Pla especial d’emergències per incendis forestals de Catalunya (INFOCAT). Vegeu també PLA INFOCAT, darrera actualització 2007.

RESOLUCIÓ de 24 d’octubre de 1994, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 29 de setembre de 1994, del Govern de la Generalitat, pel qual s’aprova el Pla de Protecció Civil d’emergències per incendis forestals a Catalunya (INFOCAT).

Actuacions després dels incendis forestals

ORDRE de 20 de juliol de 1994, per la qual s’estableixen normes per a l’autorització de l’extracció d’arbres morts per incendis forestals

NOTA TÈCNICA ACLARATÒRIA sobre el tractament de les restes produïdes pels aprofitaments forestals en relació a la prevenció d’incendis

Legislació vinculada a la prevenció d’incendis forestals

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Decret166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.

Llei 9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural.

Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulació dels serveis de prevenció i extinció d’incendis i de salvaments de Catalunya. (Text refós a data 3.6.2010)

Reial decret 339/1990, de 2 de març, pel qual s’aprova el text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial. Darrera modificació 25 maig 2010.

Llei 7/1985de Bases de Règim Local (article 26.1.c)