Pesca continental

LEGISLACIÓ BÀSICA

Llei 22/2009, de 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals

 Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives (només art. 31, REFERENT a les assegurances dels usuaris)

Decret 100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa.

Ordre de 24 d’octubre de 1994, sobre valoració de les espècies de fauna aqüícola i d’espècies objecte d’aprofitmaent piscícola en aigües continentals.

Reial decret 1118/1989, de 15 de setembre, pel qual es determinen les espècies objecte de caça i pesca comercialitzables i es dicten normes al respecte.

Reial decret 1095/1989, de 8 de setembre, pel qual es declaren les espècies objecte de caça i pesca i s’estableixen normes per a la seva protecció.

LEY 20 de febrero de 1942, reguladora del fomento y conservación de la pesca fluvial. (BOE núm. 67, de 8 de marzo de 1942)

DECRETO de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley de Pesca Fluvial de 20 de febrero de 1942. (BOE núm. 122 , de 2 de mayo de 1943)

SENYALITZACIONS

RESOLUCIÓ MAH/1841/2004, de 8 de juny, relativa a la senyalització de les aigües continentals de Catalunya sotmeses a l’exercici de la pesca recreativa. (Pàg. 12799)

RESOLUCIÓN de 31 gener 1986 de normas para señalización de terrenos sometidos a régimen especial de caza, pesca continental, terrenos con trufas, vías pecuarias y espacios naturales Complementa Resoluciones 25 enero 1983 y 28 noviembre 1983

RESOLUCIÓN de 28 noviembre 1983. Amplía Resolución 25 enero 1983 (LCAT 1983\283), de normas para la señalización de los terrenos sometidos a régimen especial de caza y pesca continental

RESOLUCIÓN de 25 enero 1983. Normas para señalización de terrenos sometidos a régimen especial de caza y pesca continental

PESCA DE L’ANGULA i LA LLISA LLOBARRERA

ORDRE MAH/486/2006, de 17 d’octubre, per la qual es modifica l’Ordre de 30 de juliol de 1999, per la qual es regula la pesca de l’angula al delta de l’Ebre. (Pàg. 44636)

ORDRE de 30 de juliol de 1999, per la qual es regula la pesca de l’angula al delta de l’Ebre (DOGC núm. 2953, 16/08/1999)

ORDRE ARP/299/2004, de 29 de juliol, de modificació de l’Ordre de 16 de juliol de 1997, per la qual es regula la pesca de l’angula als rius Daró, Ter, Riuet, Fluvià, Muga i al rec del Molí i el grau de Santa Margarida. (Pàg. 16340)

ORDRE de 24 de juliol de 1996, per la qual es regula la pesca d’alevins de llisa llobarrera (Mugil cephalus cephalus) al delta de l’Ebre.

COMPETICIONS DE PESCA ESPORTIVA

 ORDRE de 7 d’abril de 1995, per la qual es regulen les competicions de pesca esportiva a les aigües continentals.

GESTIÓ DE DOMINI PÚBLIC HIDRÀULIC. Conques i embassaments

RESOLUCIÓ MAH/2465/2006, de 13 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 4 de juliol de 2006, pel qual s’aprova el Pla sectorial de cabals de manteniment de les conques internes de Catalunya

RESOLUCIÓ MAH/3367/2004, de 18 de novembre, per la qual es modifica la Resolució de 19 de gener de 1995, sobre la classificació dels embassaments compresos en les conques internes de Catalunya pel que fa a les possibilitats que presenten per a la navegació i el bany. (Pàg. 25437)

PERÍODES HÀBILS

Any en curs

RESOLUCIÓ AAM/506/2013, de 7 de març, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l’activitat de la pesca a les aigües continentals de Catalunya durant la temporada 2013. (DOGC núm. 6335 – 14/03/2013)

Anys anteriors

RESOLUCIÓ AAM/637/2011, de 4 de març, per la qual es fixen les espècies pescables, els períodes hàbils de pesca i les aigües en què es pot dur a terme l’activitat de pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2011

ORDRE MAB/91/2003, de 4 de març, per la qual s’estableixen les espècies objecte de pesca i es fixen els períodes hàbils i les normes generals relacionades amb la pesca a les aigües continentals de Catalunya per a la temporada 2003. (Pàg. 4774)