Pesca marítima

MARC BÀSIC

Legislació d’àmbit europeu

REGLAMENTO (CE) Nº 1967/2006 DEL CONSEJO de 21 de diciembre de 2006 relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el Mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 y se deroga el Reglamento (CE) nº 1626/94

Corrección de errores del Reglamento (CE) nº 1967/2006 del Consejo, de 21 de diciembre de 2006, relativo a las medidas de gestión para la explotación sostenible de los recursos pesqueros en el mar Mediterráneo y por el que se modifica el Reglamento (CEE) nº 2847/93 y se deroga el reglamento (CE) nº 1626/94

REGLAMENTO (CE) Nº 1198/2006 DEL CONSEJO de 27 de julio de 2006 relativo al Fondo Europeo de Pesca

REGLAMENTO (CE) Nº 2371/2002 DEL CONSEJO de 20 de diciembre de 2002 sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común.

REGLAMENTO (CE) Nº 104/2000 DEL CONSEJO de 17 de diciembre de 1999 por el que se establece la organización común de mercados en el sector de los productos de la pesca y de la acuicultura.

Reglamento (CEE) nº 2847/93 del Consejo, de 12 de octubre de 1993, por el que se establece un régimen de control aplicable a la política pesquera común.

Legislació d’àmbit estatal

ORDEN FOM/2296/2002, de 4 de septiembre, por la que se regulan los programas de formación de los títulos profesionales de Marineros de Puente y de Máquinas dela Marina Mercante, y de Patrón Portuario, así como los certificados de especialidad acreditativos de la competencia profesional.

Ley 3/2001, de 26 de marzo, de Pesca Marítima del Estado.

Legislació d’àmbit de Catalunya

DECRET 97/2010, de 20 de juliol, de titulacions de patró/ona d’embarcacions en aigües continentals i habilitació per al govern d’embarcacions d’esbarjo de lloguer en aquestes aigües.

LLEI 2/2010, del 18 de febrer, de pesca i acció marítimes.

DECRET 336/2006, de 5 de setembre, pel qual es crea i es regula el Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya.

LLEI 22/2002, de 12 de juliol, de confraries de pescadors.

ORDRE de 12 de juliol de 2001, de modificació de l’Ordre de 19 de setembre de 2000, per la qual es regula el Registre de centres d’immersió d’esbarjo de Catalunya.

LLEI 10/2000, de 7 de juliol, d’ordenació del transport en aigües marítimes i continentals

ORDRE de 19 de setembre de 2000, per la qual es regula el Registre de centres d’immersió d’esbarjo de Catalunya.

DECRET 50/1989, de 24 de febrer, de modificació de l’article 5.2 del Decret 321/1988, de 28 d’octubre, pel qual es crea el Registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca professional.

DECRET 321/1988, de 28 d’octubre, de creació del Registre oficial de cadascuna de les modalitats de pesca professional.

DECRET 9/1987, de 15 de gener, sobre cria i recollida de marisc. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 825, p. 1318, de 6.4.1987).

FUNCIÓ INSPECTORA I SANCIONADORA

DECRET 197/2003, de 26 d’agost, pel qual es regula la funció inspectora de les activitats que són competència dela Direcció General de Pesca i Afers Marítims.

DECRET 195/2000, de 29 de maig, pel qual es modifica el Decret 215/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 303/1995, de 7 de novembre, pel qual es qualifiquen les infraccions en matèria de transport i comercialització de peixos, crustacis i mol·luscs de talla inferior a la reglamentària o capturats en època de veda. (Pàg. 7698)

DECRET 215/1997, de 30 de juliol, de modificació del Decret 303/1995, de 7 de novembre, pel qual es qualifiquen les infraccions en matèria de transport i comercialització de peixos, crustacis i mol·luscs de talla inferior a la reglamentària o capturats en època de veda.

DECRET 303/1995, de 7 de novembre, pel qual es qualifiquen les infraccions en matèria de transport i comercialització de peixos, crustacis i mol·luscs de talla inferior a la reglamentària o capturats en època de veda.

ORDRE de 5 de setembre de 1989, per la qual es determina el procediment a seguir en els expedients sancionadors en matèria de pesca, marisqueig i aqüicultura.

LLICÈNCIES DE PESCA

ORDRE de 21 de desembre de 2000, per la qual s’estableix el procediment per a l’autorització i la realització dels concursos de pesca marítima recreativa.

DECRET 100/2000, de 6 de març, pel qual s’unifiquen les llicències de pesca recreativa.

DECRET 109/1995, de 24 de març, de regulació de la pesca marítima recreativa. (Correcció d’errades en el DOGC núm. 2066, pàg. 4793, de 23.6.1995).

ORDRE de 4 d’abril de 1995, per la qual es regula l’extracció d’organismes marins vius amb finalitats científiques, educatives, culturals i aquariològiques a les aigües del litoral català.

MODALITATS DE PESCA

ORDRE AAR/399/2010, de 20 de juliol, per la qual es prohibeix temporalment la pesca d’encerclament en aigües interiors del litoral de Catalunya.

ORDRE AAR/389/2010, de 15 de juliol, per la qual s’estableixen els horaris de la flota d’arrossegament de la província de Tarragona.

ORDRE ARP/253/2003, de 29 de maig, de modificació de l’Ordre de 2 de maig de 2000, per la qual s’estableixen fons mínims per a l’arrossegament al litoral català. (Pàg. 11769)

DECRET 330/2000, de 10 d’octubre, sobre aplicació del Decret 81/1988, de 10 de març, pel qual es regula la pesca d’arrossegament de fons al litoral català. (Pàg.13572)

CORALL

Corall aigües interiors

ORDRE AAM/117/2011, de 29 d’abril, per la qual s’estableix la campanya de pesca de corall vermell per a l’any 2011 en les aigües interiors del litoral de Catalunya

ORDRE AAR/167/2010, de 19 de març, per la qual s’estableixen mesures complementàries de regulació de l’extracció de corall vermell a les aigües interiors del litoral català.

ORDRE AAR/143/2009, de 23 de març, per la qual s’estableixen mesures complementàries de regulació de l’extracció de corall vermell a les aigües interiors del litoral català.

DECRET 389/2004, de 21 de setembre, pel qual es regula la pesca de corall vermell (Corallium rubrum) a les aigües interiors del litoral català. (Pàg. 18755)

Corall aigües exteriors

REIAL DECRET 1415/2005, de 25 de novembre, pel qual es regula la pesca del corall vermell i la seva primera venda.

TALLES MÍNIMES

Legislació estatal

REAL DECRETO 1615/2005, de 30 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 560/1995, de 7 de abril, por el que se establecen las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras.

REAL DECRETO 560/1995, de 7 de abril, por el que se establecen las tallas mínimas de determinadas especies pesqueras.

Legislació de Catalunya

ORDRE AAR/76/2009, de 25 de febrer, per la qual es regula el marisqueig del cargol de punxes amb rastell de cadenes.

ORDRE AAR/436/2008, de 8 d’octubre, per la qual es regula la recollida de garotes al litoral català.

ORDRE ARP/174/2004, de 19 de maig, per la qual s’estableix el procediment específic per al control de les talles mínimes reglamentades dels recursos marins. (Pàg. 10604)

ORDRE ARP/508/2003, d’11 de desembre, per la qual s’estableix la talla mínima que han de tenir les tellerines (Donax sp.) per a la seva recollida i comercialització. (Pàg. 68)

ORDRE ARP/507/2003, d’11 de desembre, de modificació de l’Ordre ARP/153/2002, de 6 de maig, per la qual s’estableix una mida mínima i un període de veda per a la garota. (Pàg. 67)

ORDRE ARP/233/2003, de 12 de maig, per la qual es modifica l’Ordre ARP/182/2002, de 28 de maig, que reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols i nanses. (Pàg. 10761)

ORDRE ARP/169/2003, de 9 d’abril, per la qual es modifica l’Ordre ARP/92/2002, de 21 de març, que estableix mesures de control de l’esforç pesquer per a la tellerina del banc natural de Roses. (Pàg. 8067)

ORDRE ARP/182/2002, de 28 de maig, per la qual es reglamenta la pesca del pop roquer amb catúfols i nanses. (Pàg. 10114)

PORTS i COSTES

  Ports de l’Estat i de la Marina Mercant

Orden FOM/938/2008, de 27 de marzo, que aprueba el pliego de condiciones generales para el otorgamiento de concesiones en el dominio publico portuario estatal. (BOE núm. 83 de 05/04/08). Derogala Orden de 2/08/1995.

Real Decreto 1617/2007, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para la mejora de la protección de los puertos y del transporte marítimo. (BOE núm. 304 de 20/12/2007)

Orden FOM/4247/2006, de 28 de diciembre, que aprueba las normas y condiciones generales para la contratación de Puertos y las Autoridades Portuarias. (BOE núm. 17 de 19/01/07)

Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación de servicios de los puertos (BOE núm.284 de 27/11/03)

Ley 27/1992, de 24 de noviembre. (BOE núm. 283 de 25/11/92) Modificada porla Ley 62/97 de 26/12 (BOE 312 de 30/12/97).

Ports de Catalunya

Decret 41/2007, de 20 de febrer, que aprova el Pla de ports de Catalunya. (DOGC núm. 4827 de 22/2/07)

Decret 258/2003, de 21 d’octubre, d’aprovació del Reglament de desenvolupament dela Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya.

Decret 206/2001, de 24 de juliol que aprova el Reglament de la policia portuària. (DOGC núm. 3443 de 01.08.2001).

Llei 5/1998, de 17 d’abril, de Ports de Catalunya (DOGC 2632 de 05.05.98) Correc.(DOGC núm. 2653 de 4/6/98).

Costes

Reial Decret 1387/2008, d’1 d’agost, sobre ampliació de funcions i serveis traspassats ala Generalitat de Catalunya pel RD 1404/2007, de 29 d’octubre, en matèria d’ordenació i gestió del litoral. (DOGC 5214 de 12/09/08)

Decreto 7/2008, de 21 de enero, que asigna al Departamento de P.T.O.P. las funciones y los servicios traspasados ala Generalidad de Cataluña en materia de ordenación y gestión del litoral (DOGC núm. 5056 de 25/01/08)

Real Decreto 1404/2007, de 29 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios dela Admón. del Estado ala Generalitat de Cataluña en materia de ordenación y gestión del litoral (BOE núm.260 de 30/10/07)

EDICTE d’1 i 3 de juny de 2004, sobre la resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques referent a tots els municipis del litoral de Catalunya. (DOGC núm. 4155 de 16/06/04)

Legislació en matèria de costes de l’Estat

Orden MAM/2305/2007, de 23 de julio, que aprueba el pliego de condiciones grales. para con-cesiones demaniales en las playas, zona marítimo-terrestre y mar territorial con arreglo ala Ley 22/1988. (BOE núm. 181 de 30/07/07).

Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. (BOE del 29/06/88)

Reglament de marines interiors de Catalunya.

Decret 17/2005, de 8 de febrer, pel qual s’aprova el Reglament de marines interiors de Catalunya (DOGC núm.4320 de 10/02/05).

PROTECCIÓ DEL LITORAL

Zones protegides

Llei 15/2010, del 28 de maig, de declaració del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter, de dues reserves naturals parcials i d’una reserva natural integral

Decret 222/2008, d’11 de novembre, pel qual s’aprova el Pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les illes Medes.

RESOLUCIÓ MAH/2618/2006, de 28 de juliol, per la qual es fa públic l’Acord del Govern de 20 de juny de 2006, pel qual s’aprova definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge del parc natural de Cap de Creus.

LLEI 4/1998, de 12 de març, de protecció de Cap de Creus

ORDEN de 21 de diciembre de 1999 por la que se establece la reserva marina de Masía Blanca, frente al término municipal de El Vendrell (Tarragona).

Resolució de 29 de juliol de 1996 per la qual s’habiliten les zones de bany a la zona vedada de cap Negre al Pa de Pessic, al litoral del municipi de Begur.

Ordre del 3 de març de 1993 per la qual es prohibeix la pesca i l’extracció de recursos marins vius i s’estableixen normes de compliment obligat a la zona vedada del Cap Negre al Pa de Pessic, contingut al litoral del municipi de Begur.

Llei 19/1990, de 10 de desembre, de conservació de la fauna i la flora del fons marí de les illes Medes. (DEROGADA)

Fanerògames marines

Ordre de 31 de juliol de 1991, per a la regulació d’herbassera de fanerògames marines.