Protecció dels animals

Legislació d’àmbit mundial

CONVENI DE BERNA relatiu a la conservació de la vida silvestre i del medi natural de Europa fet a Berna el 19 de setembre de 1979.

CONVENI CITES: Convenció vers el Comerç Internacional d’Espècies en Perill de Fauna i Flora Silvestres signada a Washington el 3 de març de 1973. (www.cites.es)

APÈNDIXS DEL CONVENI CITES en vigor des de 23 de juny 2010.

CONVENI DE BONN (1979)

CONVENI DE RAMSAR

Legislació d’àmbit europeu

DIRECTIVA 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de noviembre de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres. (NOVA DIRECTIVA AUS)

DIRECTIVA 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997, por la que se adapta al progreso científico y técnico la directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.

REGLAMENT 338/97, d’1 de gener de 1997, relatiu a la protecció d’espècies de la flora i fauna silvestres mitjançant el control del seu comerç. (LA RELACIÓ D’ESPÈCIES DE COMERÇ CONTROLAT VIGENT CORRESPON AL REGLAMENT 709/2010)

DIRECTIVA 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los habitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DIRECTIVA HABITATS) VERSIÓ CONSOLIDADA.

DIRECTIVA 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (DIRECTIVA AUS DEROGADA)

Legislació d’àmbit estatal

 REAL DECRETO 630/2013,  de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies exóticas invasoras.

LEY ORGÀNICA 6/2011, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 12/1995, de 12 de diciembre, de represión del contrabando

REAL DECRETO 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.

REIAL DECRET 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió.

REIAL DECRET 1727/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableixen mesures de protecció dels cetacis.

LLEI 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i de la biodiversitat.

LLEI 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seva explotació, transport, experimentació i sacrifici.

REIAL DECRET 1421/2006, d’1 de desembre, pel qual es modificada el Reial Decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals i la flora i la fauna silvestres.

REIAL DECRET 1333/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el destino de los especímenes decomisados de las especies amenazadas de fauna y flora silvestres protegidas mediante el control de su comercio.

ORDRE APA/2405/2002, de 27 de setembre, per la qual es crea el Comitè Espanyol d’Identificació Electrònica dels Animals.

REIAL DECRET 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupala Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (modificada pel Reial Decret 1570/2007).

LLEI 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos (BOE núm. 307 de 24 de desembre).

REIAL DECRET 1193/1998, de 12 de juny, de modificació del Reial Decret 1997/1995.

REIAL DECRET 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s’estableixen mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals de flora i la fauna silvestre.

LLEI ORGÀNICA 12/1995, de 12 de desembre de repressió del contraban (només art. 2, apartat1, lletra f)

REAL DECRETO 439/1990 de 30 de marzo por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.

Legislació d’àmbit de Catalunya

Llei de Protecció dels animals

Llei 28/2010, de 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós dela Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

DECRET LEGISLATIU 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós dela Llei de protecció dels animals.

RESOLUCIÓ AAM/1061/2013, de 23 d’abril, per la qual es revisen les fases d’acord amb les quals s’han de

corregir les línies elèctriques aèries d’alta tensió que no s’ajusten a les prescripcions tècniques que

disposa el Reial decret 1432/2008, de 29 d’agost, pel qual s’estableixen mesures per a la protecció de

l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, i es deixa sense efecte la

Resolució AAM/1216/2012, d’11 de juny.

ZEPA

DECISIÓN DE LA COMISIÓN de 28 de marzo de 2008 por la que se adopta, de conformidad conla Directiva 92/43/CEE del Consejo, la primera lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la región biogeográfica mediterránea.

ACORD GOV/112/2006, de 5 de setembre, pel qual es designen zones d’especial protecció per a les aus (ZEPA) i s’aprova la proposta de llocs d’importància comunitària (LIC).

Fringíl·lids

ORDRE AAM/29/2011, d’11 de febrer, per la qual es deixa sense efecte el règim de captura en viu d’ocells fringíl·lids per a activitats tradicionals previst a l’Ordre de 21 de juliol de 1999.

Experimentació animal i eutanàsia

RESOLUCIÓ ARP/3571/2002, de 30 de juliol, per la qual es dóna publicitat al Protocol signat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i el Departament de Medi Ambient, en relació amb l’exercici de les funcions en matèria d’utilització d’animals d’experimentació, d’identificació d’animals de companyia i de nuclis zoològics. (Pàg. 21925)

DECRET 254/2000, de 24 de juliol, pel qual s’estableixen els mètodes d’eutanàsia per als animals de companyia que s’han de sacrificar.

DECRET 214/1997, de 30 de juliol, pel qual es regula la utilització d’animals per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

LLEI 5/1995, de 21 de juny, de protecció dels animals utilitzats per a experimentació i per a altres finalitats científiques.

Animals de companyia

DECRET 6/1999, de 26 de gener, pel qual s’estableixen les condicions de manteniment dels animals de companyia.

DECRET 328/1998, de 24 de desembre, pel qual es regula la identificació i el Registre general d’animals de companyia.

DECRET 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen els requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia abandonats.

Certàmens i altres concentracions d’animals vius

ORDRE de 23 de juny de 1999, per la qual s’estableix el procediment per obtenir les autoritzacions per realitzar certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya.

DECRET 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certàmens i altres concentracions d’animals vius a Catalunya

Nuclis zoològics

DECRET 146/2003, de 10 de juny, de transferència de competències dela Generalitat de Catalunya al Consell General d’Aran en matèria de declaració de nuclis zoològics i de determinació de les funcions transferides en matèria de protecció dels animals i de gossos considerats potencialment perillosos.

ORDRE de 23 de desembre de 1991, d’establiment de mesures necessàries per al manteniment d’animals salvatges en captivitat.

ORDRE de 28 de novembre de 1988, de creació del Registre de nuclis zoològics de Catalunya.

Danys a l’agricultura d’espècies protegides

DECRET 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona

Braus i altres modalitats de combat i lluita

Llei 28/2010, de 3 d’agost, de modificació de l’article 6 del text refós dela Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

DECRET 385/2000, de 5 de desembre, pel qual es limita l’accés dels infants i dels adolescents menors de 14 anys a les curses de braus i a determinades modalitats de combats i de lluites.

Anellatge científic

ORDRE de 10 de juny de 1992 de regulació de l’anellat científic d’ocells

Associacions de protecció i defensa dels animals

DECRET 83/2002, de 5 de març, pel qual es regulen els requisits i les condicions per a la participació de les associacions de protecció i defensa dels animals en el procediment sancionador. (Pàg. 4705)

ORDRE de 5 de juliol de 1988, per la qual es regula el registre d’associacions de protecció i defensa dels animals.

Taxidèrmia, falconeria i activitats fotogràfiques, científiques i esportives.

RESOLUCIÓ MAB/3275/2002, de 28 d’octubre. Contenciós contra l’Ordre de 3 d’octubre de 1990, del DARP dela Generalitat de Catalunya, declarant la nul·litat dels articles12 a 21, ambdós inclosos.

DECRET 148/1992, de 9 de juny, pel qual es regulen les activitats fotogràfiques, científiques i esportives que poden afectar les espècies de la fauna salvatge.

ORDRE de 3 d’octubre de 1990, per la qual es regula la pràctica de la falconeria.

ORDRE de 16 de juliol de 1990, per la qual es regulen el Registre de tallers de taxidermistes i altres qüestions relatives a la taxidèrmia.

Gossos considerats potencialment perillosos

Resolució MAH/520/2004, de 27 de febrer, per la qual es fa públic l’Acord del Govern, de 3 de febrer de 2004, de delegació de competències sancionadores en matèria de gossos considerats potencialment perillosos a diversos ajuntaments.

DECRET 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

LLEI 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

VEGEU TAMBÉ LLEI 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos

«Grip aviar»

ORDRE ARP/481/2005, de 21 de desembre, per la qual es modifica l’Ordre ARP/427/2005, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció de la influença aviària.

ORDRE ARP/427/2005, de 4 de novembre, per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció de la influença aviària.

Recollida de mostres

Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Protecció específica

Gavina Corsa, Bitó, Fartet i Samaruc

DECRET 259/2004, de 13 d’abril, pel qual es declara espècie en perill d’extinció la gavina corsa i s’aproven els plans de recuperació de diverses espècies.

Llúdriga

ORDRE MAB/138/2002, de 22 de març, per la qual s’aprova el Pla de conservació de la llúdriga. (Pàg. 7824)

Trencalòs

DECRET 282/1994, de 29 de setembre, pel qual s’aprova el Pla de recuperació del trencalòs a Catalunya.