Residus

RESIDUS

Normativa europea en matèria de residus

Directives

Directiva 2008/98/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008 sobre els residus i per la que es deroguen determinades Directives.

Directiva 2008/33/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2008, que modifica la Directiva 2000/53/CE relativa als vehicles fora d’ús, pel que es refereix a les competències d’execució atribuïdes a la Comissió.

Directiva 2006/12/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 5 d’abril de 2006, relativa als residus.

  1. DEROGADA perla Directiva2008/98/CE a partir del 12 de desembre de 2010, en els termes de l’article 41 d’aquesta norma.

Directiva 2000/76/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de desembre, relativa a la incineració de residus.

Directiva 2000/53/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre de 2000, relativa als vehicles fora d’ús.

  1. MODIFICADA perla Decisiódela Comissió2002/525/CE de 27 de juny de 2002
  2. MODIFICADA perla Decisiódela Comissió2005/63/CE de 24 de gener de 2005
  3. MODIFICADA perla Decisiódela Comissió2005/438/C de 10 de juny de 2005
  4. MODIFICADA perla Decisiódel Consell 2005/673/CE de 20 de setembre de 2005
  5. MODIFICADA perla Decisiódela Comissió2008/689/CE d’1 d’agost de 2008

Directiva 1999/31/CE del Consell, de 26 d’abril de 1999, relativa al l’abocament dels residus.

Directiva 91/689/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991, relativa als residus perillosos.

Decisions

Decisió de la Comissió de 16 de gener de 2001, que modificala Decisió 2000/532/CE, i en la que es recull la nova redacció de la llista/catàleg de residus.

Decisió 2000/532/CE de la Comissió de 3 de maig de 2000, que substitueix ala Decisió 94/3/CE per la qual s’estableixen una llista de residus de conformitat amb la lletra a) de l’article 1 dela Directiva 75/422/CEE del Consell relatiu als residus i ala Decisió 94/904/CE del Consell per la que s’estableix una llista de residus perillosos en virtut de l’apartat 4 del article 1 dela Directiva 91/689/CE del Consell relatiu als residus perillosos.

Normativa estatal en matèria de residus

Lleis

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados

  1. DEROGA Ley 10/1998, de 21 de abril de residuos

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social: el artículo 128 modifica la Ley 10/1998

Reials Decrets

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso.

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

Real Decreto 653/2003, de 30-05-2003, sobre incineración de residuos.

Real Decreto 1383/2002, de 20 de diciembre, sobre gestión de vehículos al final de su vida útil.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. Modificado por el Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 30.7.88. Artículos que son legislación básica 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 46, 47 y Anexo I. Modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio. BOE 160 de 05.07.97

 Normativa catalana en matèria de residus

Lleis

Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.

1. DEROGA la Llei 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de residus i del cànon sobre la deposició de residus.

2. MODIFICADA per l’article 55 de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus

1. DEROGA la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

2. DEROGA la Llei 11/2000, de 13 de novembre, reguladora de la incineració de residus

3. DEROGA la Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació dela Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus.

4. DEROGA la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació dela Llei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora dels residus

Decrets

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció

Decret 88/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus industrials de Catalunya (PROGRIC) i es modifica el Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus

Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals.

Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la valorització d’escòries siderúrgiques.

Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb aportació de terres procedents d’obres de la construcció.

Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de residus.

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

1. MODIFICA els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 del Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió de vehicles fora d’ús.

Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediments de gestió de residus.

1. DEROGADA la disposició addicional tercera pel Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus.

Decret 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

1. MODIFICA els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l’annex del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

2. MODIFICA l’annex 1 del Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats.

3. MODIFICA els annexos 3 i 4 de l’Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.

Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de residus de Catalunya.

1. MODIFICATS els articles 3, 5 i 6, la disposició transitòria i l’annex pel Decret 92/1999, de 6 d’abril.

Decret 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

1. MODIFICATS els articles 5, 6, 11 i la disposició addicional 1 pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera.

Decret 115/1994, de 6 d’abril, regulador del Registre general de gestors de residus a Catalunya.

Ordres

Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.

1. MODIFICA els apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l’annex 4 i les disposicions transitòries primera i segona de l’Ordre d’1 de juny de 1995, sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.

Ordre d’1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.

1. Apartats 1.1, 1.2 i 2.2 de l’annex 4 i disposicions transitòries primera i segona MODIFICADES per l’Ordre de 26 de setembre de 2000 per la qual es modifica l’Ordre d’1 de juny de 1995 sobre acreditació de laboratoris per a la determinació de les característiques dels residus.

DEJECCIONS RAMADERES

Normativa europea

DIRECTIVA 91/676/CEE del Consell de 12 de desembre de 1991 relativa a la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura (Doce 375/L, de 31-12-91)

Normativa estatal

REAL DECRETO 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas contra la contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.

Normativa catalana

LLEI 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats

DECRET 136/2009, d’1 de setembre d’aprovació del programa d’actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

ACORD GOV/128/2009, de 28 de juliol de revisió i designació de noves zones vulnerables en relació amb la contaminació per nitrats procedents de fonts agràries.

DECRET 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplegala Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora del procés d’adequació de les activitats existents ala Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de modificació del Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes.

DECRET 476/2004, de 28 de desembre pel qual es designen noves zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

DECRET 220/2001, d’1 d’agost de 2001 de gestió de les dejeccions ramaderes.

DECRET 205/2000, de 13 de juny de 2000 d’aprovació del programa de mesures agronòmiques aplicables a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

ORDRE de 22 d’octubre de 1998, del Codi de bones practiques agràries en relació amb el nitrogen.

DECRET 283/1998, de 21 d’octubre de 1998 de designació de les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries.

ALTRES

Contaminació del sòl

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados (BOE núm. 15 de 18.01.2005).

Recollida de mostres

Orden JUS/1291/2010, de 13 de mayo, por la que se aprueban las normas para la preparación y remisión de muestras objeto de análisis por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.