Textos generals

DRET CONSTITUCIONAL i ESTATUTARI

Legislació general

Decret 306/2006, de 20 de juliol, pel qual es dóna publicitat a la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut d’autonomia de Catalunya. Text de l’Estatut.

Constitució espanyola

Govern i administració

Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern

Llei 6/1997, de 14 de abril, d’organització i funcionament de l’Administració general de l’Estat

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU I SANCIONADOR

Legislació básica estatal

Reial Decret 367/2010, de 26 de març, de modificació de diversos reglaments de l’àrea de medi ambient per a la seva adaptació a la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, i la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per a la seva adaptació a la Llei de lliure accés a activitats de serveis i el seu exercici

Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.

Legislació básica catalana

Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya. Entrada en vigor al cap de tres mesos de la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, amb excepcions parcials.

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 29 de novembre de 1993, núm. 1827, p. 7888.

Llei 13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Silenci

LLEI 23/2002, de 18 de novembre, d’adequació de procediments administratius en relació amb el règim de silenci administratiu i el termini de resolució i notificació, i de primera modificació dels articles 81, 82 i 83 de la Llei 13/1989, d’organització, procediment i règim jurídic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

DECRET 100/1991, de 25 de març, pel qual es determinen els supòsits d’aplicació del silenci positiu

Protecció de dades

LLEI 5/2002, de 19 d’abril, de l’Agència Catalana de Protecció de Dades. (Pàg. 7351)

FUNCIÓ PÚBLICA

Normativa bàsica estatal

LEY 7/2007, de 12 d’abril, del Estatuto Básico del Empleado Público (+ informació sobre l’aplicació de determinats aspectes de la llei)

LEY 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública

Normativa básica catalana

LLEI 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010. TÍTOL III (arts. 22 a 35)

LLEI 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives. Article 63

LLEI 16/2008, del 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres. Capítol VI del Títol II (art. 48)

DECRET 202/2008, de 14 d’octubre, pel qual es regulen els àmbits funcionals en l’Administració de la Generalitat de Catalunya

LLEI 4/2007, del 4 de juliol, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2007. DOGC núm. 4920

LLEI 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. DOGC núm. 4920

LLEI 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 4675

DECRET LEGISLATIU 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública

LLEI 9/1986, de 10 de novembre, de cossos de funcionaris de la Generalitat de Catalunya

Accés

LLEI 5/2007, de 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres (secció segona, taxes). DOGC núm. 4920

RESOLUCIÓ GAP/1644/2007, de 28 de maig, per la qual s’aproven i es fan públiques les bases generals que regiran els processos selectius per a l’accés a cossos i escales de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de la Funció Pública – DOGC núm. 4898 de 6.06.07 (les bases específiques es publiquen en les convocatòries corresponents) (Correcció errada DOGC 4912 de 26.06.07).

ORDRE GRI/121/2003, de 14 de març, per la qual s’aprova la tramitació telemàtica del procediment de participació en les convocatòries de procesos selectius per a l’accés a determinats cossos de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

DECRET 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya. DOGC núm. 3660

DECRET 66/1999, de 9 de març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips de valoració multiprofessional

DECRET 389/1996, de 2 de desembre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat

DECRET 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (art. 55-64)

DECRET 359/1986, de 4 de desembre, pel qual s’estableix la fórmula de jurament o promesa en la presa de possessió de funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

DECRET 28/1986, de 30 de gener, de Reglament de selecció de personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Condicions de treball

Normativa bàsica estatal: LEY 9/1987, de 12 de junio, de órganos de representación, determinación de las condiciones de trabajo y participación del personal al servicio de las Administraciones Públicas (parcialment derogada per l’Estatut bàsic de l’empleat públic)

Indemnitzacions

DECRET 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

Incompatibilitats

Normativa bàsica estatal: LEY 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas

LLEI 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

DECRET 98/1985, d’11 d’abril, sobre procediment per a l’aplicació de les incompatibilitats al personal al servei de la Generalitat

Prevenció de riscos laborals

Normativa bàsica estatal: LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales

RESOLUCIÓ TRI/2764/2005, de 22 de setembre, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del Pacte sobre drets de participació dels empleats i empleades públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

DECRET 312/1998, d’1 de desembre, pel qual es creen els Serveis de Prevenció de Riscos Laborals per al personal al servei de l’Administració de la Generalitat

DECRET 247/1997, de 16 de setembre, sobre l’atribució a la Inspecció de Treball i de Seguretat Social de funcions inspectores en matèria de seguretat i salut laboral respecte al personal amb vincle de caràcter administratiu o estatutari al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

RESOLUCIÓ de 30 de setembre de 1996, per la qual es disposa la inscripció i la publicació del pacte sobre drets de participació dels empleats públics en matèria de prevenció de riscos laborals en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Provisió de llocs i promoció profesional

DECRET 161/2002, d’11 de juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de selecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques de Catalunya

DECRET 123/1997, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball i promoció professional dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

DECRET 124/1988, de 24 de maig, sobre normes complementàries als catàlegs de llocs de treball de l’Administració de la Generalitat (art. 3)

DECRET 65/1987, de 15 de gener, pel qual s’aprova el Reglament general de provisió de llocs de treball, de promoció professional i de promoció interna dels funcionaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (preceptes vigents en matèria de grau: art. 65-71, 73, 74 i disposició addicional primera)

Règim disciplinari

DECRET 243/1995, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de règim disciplinari de la funció pública de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Registre de personal

DECRET 71/1987, de 15 de gener, d’aprovació del Reglament del Registre General de Personal de la Generalitat de Catalunya

Relació de llocs de treball

ORDRE de 3 de febrer de 1994, de desplegament del Decret 328/1993, de 28 de desembre, sobre els procediments de modificació de les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat

DECRET 328/1993, de 28 de desembre, sobre les relacions de llocs de treball del personal funcionari de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Altra normativa relacionada amb la funció pública catalana

LLEI 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística

PROCEDIMENT PENAL

Legislació básica

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

LEY ORGÁNICA 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. (Extracto referente a los tipos medioambientales)

Ley orgánica 10/1995 de 23 de Noviembre, del Código Penal

LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL (BOE) TEXT ÍNTEGRE

COMPARATIVA CODI PENAL 1995 – 2010

Menors

Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores

 DRET CIVIL

CÓDIGO CIVIL (BOE) TEXT ÍNTEGRE

LLEI 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya. RECUSADA PEL CONSTITUCIONAL:RECURS d’inconstitucionalitat número 2099-2003, promogut pel President del Govern, contra la Llei del Parlament de Catalunya 29/2002, de 30 de desembre, Primera Llei del Codi Civil de Catalunya.