Urbanisme

URBANISME

Text Refós de la Llei d’Urbanisme.

DECRET 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme

DEROGA:

1. El Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Text refós que aprova.

2. El Decret llei 1/2007, de 16 d’octubre, de mesures urgents en matèria urbanística.

3. La disposició final segona de la Llei 2/2007, de 5 de juny, del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

4. Els articles 48, 49, 50 i 51 i la disposició transitòria quarta de la Llei 26/2009, del 23 de desembre, de mesures fiscals, financeres i administratives.

Reglament de la Llei d’Urbanisme

Decret 305/2006, de 18 de juliol (DOGC núm. 4682 de 24/07/06). Deroga el Decret 287/2003, de 4 de novembre, el Decret 308/1982, el Decret 146/1984 i el Decret 303/1997. (DOGC núm. 4682 de 24/07/06) Correc. Errada DOGC núm. 4760 de 14/11/06

Elaboració Plans Parcials

Decret 142/2005, de 12 de juliol, d’aprovació del Reglament pel qual es regula el procediment d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials. (DOGC núm. 4432 de 22/07/05)

Pla director urbanístic dels àmbits des sistema costaner

Edicte d’1 i de 3 de juny de 2004 sobre resolucions referents als municipis del litoral de Catalunya costaner (DOGC Núm. 4155 de 16/6/04)

Edicte de 7 de juny de 2005 referent a tots els municipis del litoral de Catalunya (DOGC núm 4407 de 16/06/05)

Llei del sòl

Ley 6/2010, de 30 de julio, de Medidas urgentes en materia de Ordenación del Territorio y Urbanismo.

Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, que aprueba el texto refundido de la ley de suelo. (BOE núm. 154 de 26/06/08). Deroga la ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo y el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, que aprueba el Texto Refundido dela Ley sobre Regimen del Suelo y Ordenacion Urbana.

Alta muntanya

Llei 2/1983, de 9 de març, d’alta muntanya

ORDENACIÓ TERRITORIAL

Llei de vegueries

Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries

MODIFICADA PER:

Llei 4/2011, del 8 de juny, de modificació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries.

Organització comarcal

Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. (Correcció d’errada en el DOGC núm. 4023, pàg. 23590, de 3.12.2003).

Règim local i municipal

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós dela Llei municipal i de règim local de Catalunya. (Pàg. 10237)

Política territorial

DECRET 142/2005, Reglament d’elaboració, tramitació i aprovació dels plans territorials parcials

LLEI 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives (Plans directors territorials)

LLEI 24/2001, de 31 de desembre, de reconeixement de l’Alt Pirineu i Aran com a àrea funcional de planificació, mitjançant la modificació de l’article 2 dela Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya. (Pàg. 1758)

LLEI 1/1995, de 16 de març, per la qual s’aprova el Pla territorial general de Catalunya

LLEI 23/1983, de 21 de novembre, de Política Territorial

Senyals geodèsics

LLEI 11/1994, d’11 de juliol, sobre els senyals geodèsics.

Toponímia

Decret 78/1991, de 8 d’abril (DOGC 1434, del 24), sobre l’ús de la toponímia, modificat pels decrets 59/2001, de 23 de gener, pel qual s’estableixla Comissió de Toponímia, i 60/2001, de 23 de gener, pel qual es regula el procediment per al canvi de denominació dels nuclis de població i les entitats municipals descentralitzades (tots dos publicats al DOGC núm. 3337, del 28 de febrer)

PROTECCIÓ, GESTIÓ I ORDENACIÓ DEL PAISATGE

Llei 8/2005, de 8 de juny (DOGC núm. 4407 de 16/06/05)

Decret 343/2006, de 19 de setembre, que desenvolupala Llei 8/2005 (DOGC núm. 4723 de 21/9/06)

PATRIMONI CULTURAL

DECRET 78/2002, de 5 de març, del Reglament de protección del patrimoni arqueològic i paleontològic.

LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents.

LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.

CARRETERES

Normativa estatal

Ley de Carreteras

Ley 25/88, de 29 de julio. Corrección (BOE num. 272, de 12/11/1988.

Reglamento General de Carreteras

Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre (BOE de 23/09/94).Modificado por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE núm. 45 de 21 de febrero)

Normativa catalana

Llei de Carreteres

Llei 7/93 de 30 de setembre de carreteres (DOGC 1807 de 11/10/93)

Llei 6/2005 de 2 de juny de modificació dela Llei 7/93 (DOGC núm. 4400 de 7/06/05).

Llei 11/2008, del 31 de juliol, modificala Llei 7/1993, (DOGC núm. 5191 de 8/08/08)

Reglament general de carreteres

Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC Núm.4027 de 10/12/03).

Decret 261/1999, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el sistema de codificació de la xarxa de carreteres de Catalunya.